Danh sách trúng thưởng “SÔI ĐỘNG NBA – TÍCH ĐIỂM NHẬN TIỀN”

0
22

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

“SÔI ĐỘNG NBA – TÍCH ĐIỂM NHẬN TIỀN”

(11/11/2018 đến 30/11/2018)

104 thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

 

STT TÊN ĐĂNG NHẬP GIẢI THƯỞNG
1 F*Y*S*2 12888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
2 N*G*1*7* 8888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
3 B*D*M*N*P* 8888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
4 H*N*O*O*7*2 4888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
5 R*Y*N*9*8 4888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
6 Z*M*L*6* 4888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
7 T*P*N*7* 2888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
8 W*W*N*9*7 2888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
9 A*D*I*1* 2888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
10 S*K*I*A*T*N*5* 2888 Tiền Cược Miễn Phí + Áo Đấu Chính Thức Đội Tuyển Golden State Warriors
11 M*N*N*H*K*9* 888 Tiền Cược Miễn Phí
12 J*V*N*U*1* 888 Tiền Cược Miễn Phí
13 M*S*I*0*8 888 Tiền Cược Miễn Phí
14 T*N*A*V*E*1*8* 888 Tiền Cược Miễn Phí
15 D*A*A* 888 Tiền Cược Miễn Phí
16 O*K*S*O* 888 Tiền Cược Miễn Phí
17 A*U*G*9*8 Thẻ Game W88 200 Nghìn
18 E*S*L*R*D Thẻ Game W88 200 Nghìn
19 P*C*K*8 Thẻ Game W88 200 Nghìn
20 N*V*F* Thẻ Game W88 200 Nghìn
21 W*N*S* Thẻ Game W88 200 Nghìn
22 H*M*I*A* Thẻ Game W88 200 Nghìn
23 R*F*9 Thẻ Game W88 200 Nghìn
24 C*N*D*E*N*U*E* Thẻ Game W88 200 Nghìn
25 K*V*N*A*8*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn
26 D*N*T*A*T*U* Thẻ Game W88 200 Nghìn
27 Z*O*A* Thẻ Game W88 200 Nghìn
28 N*M*I*A*A* Thẻ Game W88 200 Nghìn
29 V*K*Y*1 Thẻ Game W88 200 Nghìn
30 C*U*U*D Thẻ Game W88 200 Nghìn
31 P*M*O*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
32 S*N*T*N* Thẻ Game W88 200 Nghìn
33 L*N*P*C* Thẻ Game W88 200 Nghìn
34 Z*W*8*4*0* Thẻ Game W88 200 Nghìn
35 J*T*A*O*N*0*1*4 Thẻ Game W88 200 Nghìn
36 W*T*I*H*I*1 Thẻ Game W88 200 Nghìn
37 M*5*7*K*8*8 Thẻ Game W88 200 Nghìn
38 H*U*M*7* Thẻ Game W88 200 Nghìn
39 A*L*E*4*4 Thẻ Game W88 200 Nghìn
40 N*S*A*2*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
41 B*Y*K*9 Thẻ Game W88 200 Nghìn
42 J*O*K* Thẻ Game W88 200 Nghìn
43 C*U*A*T*0*6 Thẻ Game W88 200 Nghìn
44 O*A*S*R*1*0* Thẻ Game W88 200 Nghìn
45 S*R*S*K*5*1 Thẻ Game W88 200 Nghìn
46 T*K*D* Thẻ Game W88 200 Nghìn
47 C*I*2*2* Thẻ Game W88 200 Nghìn
48 P*N*E Thẻ Game W88 200 Nghìn
49 B*N*H*1*3* Thẻ Game W88 200 Nghìn
50 Z*M*B*2*0* Thẻ Game W88 200 Nghìn
51 K*N*0*2 Thẻ Game W88 200 Nghìn
52 A*A*3*3* Thẻ Game W88 200 Nghìn
53 B*R*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
54 L*E*A*I*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
55 N*O*7*7 Thẻ Game W88 200 Nghìn
56 S*K*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
57 Y*2*6*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
58 1*7*2*2* Thẻ Game W88 200 Nghìn
59 K*P*A*9* Thẻ Game W88 200 Nghìn
60 B*O*J*N Thẻ Game W88 200 Nghìn
61 T*R*6*0 Thẻ Game W88 200 Nghìn
62 S*M*N*2*4 Thẻ Game W88 200 Nghìn
63 D*I*7*4* Thẻ Game W88 200 Nghìn
64 P*S*M*2*9* Thẻ Game W88 200 Nghìn
65 B*Y*6*4 Thẻ Game W88 200 Nghìn
66 T*O*4* Thẻ Game W88 200 Nghìn
67 S*R*I*O*Y*W* Thẻ Game W88 200 Nghìn
68 J*E*1*3 Thẻ Game W88 200 Nghìn
69 T*N*9*6 Thẻ Game W88 200 Nghìn
70 N*N*T*4*2 Thẻ Game W88 200 Nghìn
71 J*K*9* Thẻ Game W88 200 Nghìn
72 C*K*T*0*2* Thẻ Game W88 200 Nghìn
73 P*T*A*S* Thẻ Game W88 200 Nghìn
74 L*K*H*N*0*7 Thẻ Game W88 200 Nghìn
75 K*8*9*9* Thẻ Game W88 200 Nghìn
76 N*N*7*3* Thẻ Game W88 200 Nghìn
77 D*A*A*A Thẻ Game W88 200 Nghìn
78 W*8*A*5*9 Thẻ Game W88 200 Nghìn
79 W*I*H*I Thẻ Game W88 200 Nghìn
80 C*T*C*A*3 Thẻ Game W88 200 Nghìn
81 Y*M*N*9*9* Thẻ Game W88 200 Nghìn
82 U*N*0* Thẻ Game W88 200 Nghìn
83 N*W*T*R*J*C* Thẻ Game W88 200 Nghìn
84 K*T*2*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
85 S*P*R*9*6* Thẻ Game W88 200 Nghìn
86 C*O*T Thẻ Game W88 200 Nghìn
87 A*D*Y*3* Thẻ Game W88 200 Nghìn
88 S*P*R*J*2 Thẻ Game W88 200 Nghìn
89 T*P*0 Thẻ Game W88 200 Nghìn
90 R*N*1*9 Thẻ Game W88 200 Nghìn
91 S*P*O* Thẻ Game W88 200 Nghìn
92 D*K*2*4 Thẻ Game W88 200 Nghìn
93 A*E*5*5 Thẻ Game W88 200 Nghìn
94 C*A*B*O*9*7* Thẻ Game W88 200 Nghìn
95 A*U*H*2*3* Thẻ Game W88 200 Nghìn
96 P*O*C*A* Thẻ Game W88 200 Nghìn
97 A*P*S*T Thẻ Game W88 200 Nghìn
98 M*D*G*S*A*1*2 Thẻ Game W88 200 Nghìn
99 T*M*5*2 Thẻ Game W88 200 Nghìn
100 E*F*C*M* Thẻ Game W88 200 Nghìn
101 S*M*E*T*8 Thẻ Game W88 200 Nghìn
102 M*N*A*W*N Thẻ Game W88 200 Nghìn
103 B*N*A*Z* Thẻ Game W88 200 Nghìn
104 P*L*N*9* Thẻ Game W88 200 Nghìn

 

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP