DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “CÁ THÁNG TƯ, CHƠI THẬT TRÚNG THẬT”

0
54

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG

 NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

TÍCH VÉ CƯỢC – NHẬN ĐIỂM THƯỞNG

(01/04/2019 đến 15/04/2019)

********************

Các thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

STT TÊN ĐĂNG NHẬP GIẢI THƯỞNG
1 I*E*1*2*5* 28595 Điểm Thưởng
2 T*P*3*O* 28520 Điểm Thưởng
3 S*H*3*3 28445 Điểm Thưởng
4 K*A*K*A* 28370 Điểm Thưởng
5 A*O*N*A*K*S*R*0* 28295 Điểm Thưởng
6 C*T*2*1* 28220 Điểm Thưởng
7 T*N*G*N 28145 Điểm Thưởng
8 S*S*N*O*8* 28070 Điểm Thưởng
9 G*P*A*C*P 27995 Điểm Thưởng
10 D*K*A* 27920 Điểm Thưởng
11 U*T*1*3*0 27845 Điểm Thưởng
12 A*Y*I*G*8 27770 Điểm Thưởng
13 N*Y*5*2 27695 Điểm Thưởng
14 B*B*B 27620 Điểm Thưởng
15 U*I*S*1*8 27545 Điểm Thưởng
16 Z*D*0* 27470 Điểm Thưởng
17 B*N*U*1*1* 27395 Điểm Thưởng
18 S*2*0* 27320 Điểm Thưởng
19 A*E*8*8* 27245 Điểm Thưởng
20 Z*B*M*5*8* 27170 Điểm Thưởng
21 S*A*T*A*I 27095 Điểm Thưởng
22 Y*O*I*2* 27020 Điểm Thưởng
23 O*9*1*5*5 26945 Điểm Thưởng
24 L*V*B*A*K*3 26870 Điểm Thưởng
25 F*O*1*9* 26795 Điểm Thưởng
26 S*I*E*G*E*G 26720 Điểm Thưởng
27 S*I*U*A*0* 26645 Điểm Thưởng
28 E*R*W 26570 Điểm Thưởng
29 A*I*O*0*7 26495 Điểm Thưởng
30 B*N*1*1* 26420 Điểm Thưởng
31 M*D*O*4 26345 Điểm Thưởng
32 A*T*I*0*1* 26270 Điểm Thưởng
33 A*I*A*0*9*9* 26195 Điểm Thưởng
34 S*W*N*E*4 26120 Điểm Thưởng
35 S*V*N*X*Y*4* 26045 Điểm Thưởng
36 N*P*O*P 25970 Điểm Thưởng
37 D*L*E*O* 25895 Điểm Thưởng
38 P*W*R*S*6*5 25820 Điểm Thưởng
39 E*K*P*P*7 25745 Điểm Thưởng
40 P*E*A*A* 25670 Điểm Thưởng
41 R*I*E*M*A* 25595 Điểm Thưởng
42 A*T*0*2*8* 25520 Điểm Thưởng
43 T*A*A*H*P*8*9 25445 Điểm Thưởng
44 7*1*6*4*0 25370 Điểm Thưởng
45 P*N*T*2* 25295 Điểm Thưởng
46 A*O*E*E*E*2 25220 Điểm Thưởng
47 M*S*2*0* 25145 Điểm Thưởng
48 W*R*N*A*9 25070 Điểm Thưởng
49 A*N*A*G*5* 24995 Điểm Thưởng
50 G*D*E*T*2*3* 24920 Điểm Thưởng
51 C*N*A*1*2* 24845 Điểm Thưởng
52 N*T*A*U* 24770 Điểm Thưởng
53 C*A*R*E*9 24695 Điểm Thưởng
54 G*7*1*8*8 24620 Điểm Thưởng
55 T*E*A*O*G*L* 24545 Điểm Thưởng
56 X*N*X*N*K*I 24470 Điểm Thưởng
57 P*N*A*A*2*0* 24395 Điểm Thưởng
58 P*R*T 24320 Điểm Thưởng
59 Y*N*H*C*A*E* 24245 Điểm Thưởng
60 M*N*I*A*8 24170 Điểm Thưởng
61 P*D*0*8 24095 Điểm Thưởng
62 V*L*A*O*8 24020 Điểm Thưởng
63 M*S*1*1* 23945 Điểm Thưởng
64 H*A*A*H*N 23870 Điểm Thưởng
65 J*N*I*9*3 23795 Điểm Thưởng
66 L*E*A*Y 23720 Điểm Thưởng
67 M*C*Y*A*5*0 23645 Điểm Thưởng
68 S*T*H*P*R* 23570 Điểm Thưởng
69 K*K*I*K 23495 Điểm Thưởng
70 C*J*O*Y 23420 Điểm Thưởng
71 B*N*B*N*A* 23345 Điểm Thưởng
72 J*C*0*0* 23270 Điểm Thưởng
73 H*L*G*N*I*E 23195 Điểm Thưởng
74 M*N*H*N* 23120 Điểm Thưởng
75 T*A*9*8* 23045 Điểm Thưởng
76 Y*P*N*N*9*2 22970 Điểm Thưởng
77 M*X*E*O* 22895 Điểm Thưởng
78 T*P*T*P*0* 22820 Điểm Thưởng
79 T*P*4*5*3 22745 Điểm Thưởng
80 S*R*W*T*4 22670 Điểm Thưởng
81 T*A*M* 22595 Điểm Thưởng
82 T*A*A*I*1 22520 Điểm Thưởng
83 T*A*A*T*L*C*M 22445 Điểm Thưởng
84 B*G*A*3* 22370 Điểm Thưởng
85 K*S*M*S*N*9*5 22295 Điểm Thưởng
86 K*K*4 22220 Điểm Thưởng
87 T*I*N*K*N*5*5 22145 Điểm Thưởng
88 S*B*R*T*P 22070 Điểm Thưởng
89 M*N*A*O*N*T 21995 Điểm Thưởng
90 C*U*M*E*N 21920 Điểm Thưởng
91 T*W*E*A*3*9* 21845 Điểm Thưởng
92 P*K*N*2*4* 21770 Điểm Thưởng
93 B*S*Z*A 21695 Điểm Thưởng
94 A*I*O*I*T*N*6*6 21620 Điểm Thưởng
95 D*N*Y 21545 Điểm Thưởng
96 Z*E*9*0*0* 21470 Điểm Thưởng
97 M*N*R*8*3 21395 Điểm Thưởng
98 S*T*I*A* 21320 Điểm Thưởng
99 K*I*8*3 21245 Điểm Thưởng
100 S*N*Y*M*G* 21170 Điểm Thưởng
101 K*D*E*Z* 21095 Điểm Thưởng
102 H*S*R*B*I* 21020 Điểm Thưởng
103 A*A*A*1*3*1 20945 Điểm Thưởng
104 R*T*8*O*E 20870 Điểm Thưởng
105 P*O*9*D* 20795 Điểm Thưởng
106 R*U*I*2*3* 20720 Điểm Thưởng
107 P*T*O*N* 20645 Điểm Thưởng
108 R*J*R* 20570 Điểm Thưởng
109 K*F*O*1*8 20495 Điểm Thưởng
110 G*S*1*0 20420 Điểm Thưởng
111 S*A*1*8* 20345 Điểm Thưởng
112 A*A*1*6* 20270 Điểm Thưởng
113 T*N*1*0*0 20195 Điểm Thưởng
114 O*T*2*4*6 20120 Điểm Thưởng
115 A*R*2 20045 Điểm Thưởng
116 4*7*6*7* 19970 Điểm Thưởng
117 P*U*A*E*3* 19895 Điểm Thưởng
118 P*M*O*N* 19820 Điểm Thưởng
119 Y*M*9* 19745 Điểm Thưởng
120 G*M*D*A* 19670 Điểm Thưởng
121 J*6*6* 19595 Điểm Thưởng
122 R*G*2*4* 19520 Điểm Thưởng
123 P*O*A 19445 Điểm Thưởng
124 W*C*I*T*A 19370 Điểm Thưởng
125 T*N*N*F* 19295 Điểm Thưởng
126 A*T*K*L*S*5* 19220 Điểm Thưởng
127 F*6*4*7* 19145 Điểm Thưởng
128 S*M*E*L*W*3 19070 Điểm Thưởng
129 V*E*A*O*G*7*5*2 18995 Điểm Thưởng
130 P*T*N*N 18920 Điểm Thưởng
131 N*O*P*W*R*O*E 18845 Điểm Thưởng
132 R*I*L*1*8* 18770 Điểm Thưởng
133 J*E*I*3*6*9* 18695 Điểm Thưởng
134 S*M*I*A* 18620 Điểm Thưởng
135 P*E*M*I 18545 Điểm Thưởng
136 Y*N*N*I*S*R 18470 Điểm Thưởng
137 P*A*L*L* 18395 Điểm Thưởng
138 A*Y*A*E* 18320 Điểm Thưởng
139 B*G*U*P*9*4 18245 Điểm Thưởng
140 L*Z*A 18170 Điểm Thưởng
141 N*C*A*A*A 18095 Điểm Thưởng
142 A*2*1*8 18020 Điểm Thưởng
143 N*C*B*T*8* 17945 Điểm Thưởng
144 C*A*R*E*9* 17870 Điểm Thưởng
145 P*2*7*8* 17795 Điểm Thưởng
146 N*C*I*G 17720 Điểm Thưởng
147 N*V*C*E*G 17645 Điểm Thưởng
148 T*S*P*R*1*9* 17570 Điểm Thưởng
149 A*M*Z*R*A*5 17495 Điểm Thưởng
150 S*R*T 17420 Điểm Thưởng
151 C*E*W*B*W*Y 17345 Điểm Thưởng
152 B*E*D*M 17270 Điểm Thưởng
153 D*A*H*N*P 17195 Điểm Thưởng
154 P*A*Z*A*2*3* 17120 Điểm Thưởng
155 Z*H*1*3 17045 Điểm Thưởng
156 S*R*W*T*5*5*9*2 16970 Điểm Thưởng
157 M*N*A*A*R* 16895 Điểm Thưởng
158 O*T*A*O*1*1 16820 Điểm Thưởng
159 Z*A*8 16745 Điểm Thưởng
160 S*T*H*E*A*1 16670 Điểm Thưởng
161 A*A*I*A 16595 Điểm Thưởng
162 J*N*G*0* 16520 Điểm Thưởng
163 B*N*N*N*Z* 16445 Điểm Thưởng
164 K*L*U*9*9* 16370 Điểm Thưởng
165 S*D*1*8 16295 Điểm Thưởng
166 J*R*P*N*W*N* 16220 Điểm Thưởng
167 B*E*6*9* 16145 Điểm Thưởng
168 M*F*A*E*A* 16070 Điểm Thưởng
169 P*A*L*R 15995 Điểm Thưởng
170 O*M*A*U* 15920 Điểm Thưởng
171 T*A*L*W*2* 15845 Điểm Thưởng
172 T*E*I*G*Z 15770 Điểm Thưởng
173 G*L*T*G*Z 15695 Điểm Thưởng
174 E*K*P*N*9*0 15620 Điểm Thưởng
175 K*U*I* 15545 Điểm Thưởng
176 0*4*3*1*8 15470 Điểm Thưởng
177 K*R*K*T*8*1* 15395 Điểm Thưởng
178 B*S*5*8 15320 Điểm Thưởng
179 P*A*A*K 15245 Điểm Thưởng
180 F*F*F*1*3*5* 15170 Điểm Thưởng
181 S*S*2* 15095 Điểm Thưởng
182 A*W*9*5*2 15020 Điểm Thưởng
183 M*N*T*0 14945 Điểm Thưởng
184 L*U*A*G*I*N* 14870 Điểm Thưởng
185 R*S*6*9 14795 Điểm Thưởng
186 K*O*K*G*0 14720 Điểm Thưởng
187 M*R*R*D*R*8* 14645 Điểm Thưởng
188 F*1*0* 14570 Điểm Thưởng
189 N*N*9*9 14495 Điểm Thưởng
190 C*7*8 14420 Điểm Thưởng
191 C*D*O*N* 14345 Điểm Thưởng
192 R*1*8 14270 Điểm Thưởng
193 W*1*9*0*1* 14195 Điểm Thưởng
194 N*T*O* 14120 Điểm Thưởng
195 P*N*9* 14045 Điểm Thưởng
196 C*A*A*A*N 13970 Điểm Thưởng
197 B*W*E*N* 13895 Điểm Thưởng
198 P*A*M*N* 13820 Điểm Thưởng
199 P*T*T*A*A 13745 Điểm Thưởng
200 N*O*M*9* 13670 Điểm Thưởng
201 N*K*R*S 13595 Điểm Thưởng
202 A*P*2*1* 13520 Điểm Thưởng
203 C*C*0*1* 13445 Điểm Thưởng
204 A*M*E*S* 13370 Điểm Thưởng
205 M*N*A*A*5* 13295 Điểm Thưởng
206 V*6*9* 13220 Điểm Thưởng
207 2*3*N*N 13145 Điểm Thưởng
208 A*Y*1*9* 13070 Điểm Thưởng
209 P*K*R*3*4* 12995 Điểm Thưởng
210 T*N*0* 12920 Điểm Thưởng
211 B*A*K*Y*S*C*E* 12845 Điểm Thưởng
212 C*A*M*I*A*1 12770 Điểm Thưởng
213 O*A*O*G*4* 12695 Điểm Thưởng
214 T*R*A*S 12620 Điểm Thưởng
215 A*U*I*T 12545 Điểm Thưởng
216 2*9*1*4*1 12470 Điểm Thưởng
217 C*A*Y*A* 12395 Điểm Thưởng
218 T*G*R*0*4 12320 Điểm Thưởng
219 J*0*0*1* 12245 Điểm Thưởng
220 C*F*4*2*8 12170 Điểm Thưởng
221 R*S*3*5*6* 12095 Điểm Thưởng
222 D*T*1*3* 12020 Điểm Thưởng
223 P*1*7* 11945 Điểm Thưởng
224 P*S*M*R* 11870 Điểm Thưởng
225 W*T*8 11795 Điểm Thưởng
226 M*T*H*R*1*3 11720 Điểm Thưởng
227 L*V*L*G*L*1 11645 Điểm Thưởng
228 N*T*A*O*G*Z 11570 Điểm Thưởng
229 L*S*2*3*7* 11495 Điểm Thưởng
230 F*N*A*4*4* 11420 Điểm Thưởng
231 S*O*V*P 11345 Điểm Thưởng
232 S*B*Y*N* 11270 Điểm Thưởng
233 K*Y*I*K*A 11195 Điểm Thưởng
234 R*T*P*R*9*8 11120 Điểm Thưởng
235 N*2*2* 11045 Điểm Thưởng
236 S*R*S*T*0* 10970 Điểm Thưởng
237 G*N*9* 10895 Điểm Thưởng
238 J*N*Y*A*A* 10820 Điểm Thưởng
239 Z*M*O*1* 10745 Điểm Thưởng
240 M*X*A 10670 Điểm Thưởng
241 K*K*N*5*8 10595 Điểm Thưởng
242 K*N*N*W*T*7 10520 Điểm Thưởng
243 B*X*Y 10445 Điểm Thưởng
244 A*T*O*3*6* 10370 Điểm Thưởng
245 K*I*H*R*5 10295 Điểm Thưởng
246 W*8*6 10220 Điểm Thưởng
247 P*O*I*S*E 10145 Điểm Thưởng
248 Y*I*A*E* 10070 Điểm Thưởng
249 W*G*M*S 9995 Điểm Thưởng
250 I*O*H*N*2*3* 9920 Điểm Thưởng
251 S*N*5*5 9845 Điểm Thưởng
252 B*E*0*2*6*2*9* 9770 Điểm Thưởng
253 M*M*1*9* 9695 Điểm Thưởng
254 C*O*I*A*A* 9620 Điểm Thưởng
255 B*N*M*N*7* 9545 Điểm Thưởng
256 A*D*9*2 9470 Điểm Thưởng
257 X*5*1*C 9395 Điểm Thưởng
258 F*O*U*U*N*9 9320 Điểm Thưởng
259 S*C*R*S*U* 9245 Điểm Thưởng
260 P*I*N*S 9170 Điểm Thưởng
261 N*G*T*5*6 9095 Điểm Thưởng
262 J*C*J*N*A 9020 Điểm Thưởng
263 W*O*M*N 8945 Điểm Thưởng
264 J*E*T*M 8870 Điểm Thưởng
265 W*J*E*I*I* 8795 Điểm Thưởng
266 D*V*L*9*6 8720 Điểm Thưởng
267 D*R*N*8* 8645 Điểm Thưởng
268 N*A*H 8570 Điểm Thưởng
269 Y*A*T*9* 8495 Điểm Thưởng
270 R*N*9*9 8420 Điểm Thưởng
271 C*O*F*E*2*1* 8345 Điểm Thưởng
272 P*P*Y*1*3*4 8270 Điểm Thưởng
273 P*N*T*5*6 8195 Điểm Thưởng
274 K*J*M* 8120 Điểm Thưởng
275 N*K*D*0* 8045 Điểm Thưởng
276 D*D*0*0* 7970 Điểm Thưởng
277 O*A*K 7895 Điểm Thưởng
278 C*U*A*M*N*T*P 7820 Điểm Thưởng
279 W*1*6*9*4* 7745 Điểm Thưởng
280 J*M*S*2*3 7670 Điểm Thưởng
281 M*S*Z*R 7595 Điểm Thưởng
282 L*O*N*M*6 7520 Điểm Thưởng
283 A*A*U*4*1* 7445 Điểm Thưởng
284 A*M*9*8*3*5*7 7370 Điểm Thưởng
285 A*T*R*5*2 7295 Điểm Thưởng
286 P*Y*S*W*T 7220 Điểm Thưởng
287 A*A*H*T 7145 Điểm Thưởng
288 W*C*I*N*2 7070 Điểm Thưởng
289 W*S*N*H 6995 Điểm Thưởng
290 N*S*R*T*5*5 6920 Điểm Thưởng
291 A*T*L*H*1 6845 Điểm Thưởng
292 W*E*A*A*8*0 6770 Điểm Thưởng
293 O*A*G*E* 6695 Điểm Thưởng
294 P*R*O*7*6*9 6620 Điểm Thưởng
295 T*K*A 6545 Điểm Thưởng
296 T*N*U*S* 6470 Điểm Thưởng
297 K*I*A*A*4*8 6395 Điểm Thưởng
298 P*N*A*9*0* 6320 Điểm Thưởng
299 J*K*2*2* 6245 Điểm Thưởng
300 P*N*H*K*A*L*R 6170 Điểm Thưởng
301 E*K*A 6095 Điểm Thưởng
302 Z*0*Q*0*7*2 6020 Điểm Thưởng
303 M*M*E*O*E*A*S 5945 Điểm Thưởng
304 T*W*3* 5870 Điểm Thưởng
305 E*L*N 5795 Điểm Thưởng
306 K*O*K*2* 5720 Điểm Thưởng
307 T*A*A*A*1*9 5645 Điểm Thưởng
308 K*K*9*9 5570 Điểm Thưởng
309 I*E*2*1*1 5495 Điểm Thưởng
310 G*L*N*C*U*3 5420 Điểm Thưởng
311 F*R*A*T 5345 Điểm Thưởng
312 N*T*A*O*2*1* 5270 Điểm Thưởng
313 P*N*2*P*N 5195 Điểm Thưởng
314 W*O*W*8 5120 Điểm Thưởng
315 J*N*Y*I*N*P* 5045 Điểm Thưởng
316 G*M*1*9* 4970 Điểm Thưởng
317 S*T*H*S*K*9*6 4895 Điểm Thưởng
318 G*A*H*C*0 4820 Điểm Thưởng
319 V*T*A*U*3 4745 Điểm Thưởng
320 F*R*I*S*T*I*I 4670 Điểm Thưởng
321 K*K*5*6*7 4595 Điểm Thưởng
322 N*S*A*2*1* 4520 Điểm Thưởng
323 0*0*L*B*O* 4445 Điểm Thưởng
324 S*D*R*T*0*8 4370 Điểm Thưởng
325 T*M*0*9*2*2 4295 Điểm Thưởng
326 A*U*H*D*1*0* 4220 Điểm Thưởng
327 C*U*S*R 4145 Điểm Thưởng
328 B*E*M*R* 4070 Điểm Thưởng
329 N*N*S*K*N*4 3995 Điểm Thưởng
330 W*T*A*Y* 3920 Điểm Thưởng
331 W*K*D*8 3845 Điểm Thưởng
332 J*R*N*6 3770 Điểm Thưởng
333 T*E*T*2*2* 3695 Điểm Thưởng
334 D*K*O* 3620 Điểm Thưởng
335 1*1*2* 3545 Điểm Thưởng
336 P*K*C*U*8* 3470 Điểm Thưởng
337 L*M*6*7*7 3395 Điểm Thưởng
338 T*C*1*1*3* 3320 Điểm Thưởng
339 B*8*9* 3245 Điểm Thưởng
340 S*Y*1*8 3170 Điểm Thưởng
341 W*H*L*5*1*2* 3095 Điểm Thưởng
342 T*M*I* 3020 Điểm Thưởng
343 W*8*H*9 2945 Điểm Thưởng
344 T*N*R*K*A* 2870 Điểm Thưởng
345 N*O*K*K* 2795 Điểm Thưởng
346 K*T*5*7 2720 Điểm Thưởng
347 L*N*F*E*D*M 2645 Điểm Thưởng
348 P*D*H*M*N 2570 Điểm Thưởng
349 L*C*Y*1* 2495 Điểm Thưởng
350 S*P*A*Y*O 2420 Điểm Thưởng
351 S*A*S*E*D* 2345 Điểm Thưởng
352 L*C*Y*U*Y*Y* 2270 Điểm Thưởng
353 W*T*A*A*5*5 2195 Điểm Thưởng
354 P*N*5*7 2120 Điểm Thưởng
355 S*R*Y*T*5 2045 Điểm Thưởng
356 P*O*P*O*2*0* 1970 Điểm Thưởng
357 W*N*B* 1895 Điểm Thưởng
358 J*N*J* 1820 Điểm Thưởng
359 A*H*2*2 1745 Điểm Thưởng
360 I*N*V*1*8 1670 Điểm Thưởng
361 I*O*Z*6* 1595 Điểm Thưởng
362 B*L*1*3 1520 Điểm Thưởng
363 P*M*5*1 1445 Điểm Thưởng
364 T*P*U*M* 1370 Điểm Thưởng
365 H*N*K*N*8*8 1295 Điểm Thưởng
366 M*N*M*N*1*9* 1220 Điểm Thưởng
367 0*2*8*3*2* 1145 Điểm Thưởng
368 T*P*U* 1070 Điểm Thưởng
369 M*N*A*M*N*O* 995 Điểm Thưởng
370 W*R*O*8 920 Điểm Thưởng
371 M*T*I*H*I*5*1 845 Điểm Thưởng
372 D*A*Q* 770 Điểm Thưởng
373 P*I*0* 695 Điểm Thưởng
374 R*N*A*A* 620 Điểm Thưởng
375 H*H*6*9*9 545 Điểm Thưởng
376 M*N*O*M*N 470 Điểm Thưởng
377 L*L*2*2* 395 Điểm Thưởng
378 N*I*1*1 320 Điểm Thưởng
379 K*T*5*2 245 Điểm Thưởng
380 B*A*K*A*K*8 170 Điểm Thưởng
381 Z*D*B*4*6 95 Điểm Thưởng
382 K*N*B*Y*R* 20 Điểm Thưởng
383 Y*Y*5* 55 Điểm Thưởng
384 C*N*E*N* 130 Điểm Thưởng
385 R*S*T*E*R 205 Điểm Thưởng
386 B*A*1*1* 280 Điểm Thưởng
387 N*M*O* 355 Điểm Thưởng
388 K*N*K*L*9 430 Điểm Thưởng

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP