DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “SỐ 8 MAY MẮN – BẮN TÀI BẮN LỘC”

Danh sách trúng thường khuyến mãi “SỐ 8 MAY MẮN – BẮN TÀI BẮN LỘC”

 

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN XUẤT SẮC DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH “SỐ 8 MAY MẮN – BẮN TÀI BẮN LỘC”

(1-8-2018 đến 15-8-2018)

288 thành viên dưới đây đã nhận thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé. 😉

Số thứ tự Tên đăng nhập Giải thưởng
1 *j***28 Thẻ GAME 5 triệu đồng
2 *ndr**** Thẻ GAME 1 triệu đồng
3 J*kk**t**9*4* Thẻ GAME 1 triệu đồng
4 j*kk*p*n** Thẻ GAME 1 triệu đồng
5 kfw*ng33 Thẻ GAME 1 triệu đồng
6 Kw*nz*b*b* Thẻ GAME 1 triệu đồng
7 l*v*s**** Thẻ GAME 1 triệu đồng
8 Ph**k1*3 Thẻ GAME 1 triệu đồng
9 s*t*shw*r**n Thẻ GAME 1 triệu đồng
10 ch**d*n*t Thẻ GAME 1 triệu đồng
11 ctk**ng Thẻ GAME 1 triệu đồng
12 **kk* Thẻ GAME 1 triệu đồng
13 f*ng**n6** Thẻ GAME 1 triệu đồng
14 m**l*n*4** Thẻ GAME 1 triệu đồng
15 p*n**ng94 Thẻ GAME 1 triệu đồng
16 **h*n*s911 Thẻ GAME 1 triệu đồng
17 f3**11nt Thẻ GAME 1 triệu đồng
18 H*nt*r**99 Thẻ GAME 1 triệu đồng
19 **9**4*5** Thẻ GAME 1 triệu đồng
20 ******nnn9 Thẻ GAME 1 triệu đồng
21 b**gr*l Thẻ GAME 1 triệu đồng
22 lgsm*x Thẻ GAME 1 triệu đồng
23 R*t*n**wn*r Thẻ GAME 1 triệu đồng
24 *mr**4* Thẻ GAME 1 triệu đồng
25 FT15*11**5**1 Thẻ GAME 1 triệu đồng
26 p*lztr Thẻ GAME 1 triệu đồng
27 t**g**j*gj* Thẻ GAME 1 triệu đồng
28 ckk**9 Thẻ GAME 1 triệu đồng
29 cl*bz*r**** Thẻ GAME 1 triệu đồng
30 l**p*51* Thẻ GAME 1 triệu đồng
31 *wws*wws Thẻ GAME 1 triệu đồng
32 dh*n**1* Thẻ GAME 1 triệu đồng
33 j*k**535 Thẻ GAME 1 triệu đồng
34 lp**1599** Thẻ GAME 1 triệu đồng
35 m*rz*91 Thẻ GAME 1 triệu đồng
36 N**pm Thẻ GAME 1 triệu đồng
37 R*th**** Thẻ GAME 1 triệu đồng
38 s*ngs***9 Thẻ GAME 1 triệu đồng
39 W*tt*****5563 Thẻ GAME 1 triệu đồng
40 W*th*p*t** Thẻ GAME 1 triệu đồng
41 *z*zm**l*m Thẻ GAME 1 triệu đồng
42 B*nzm***531 Thẻ GAME 1 triệu đồng
43 css**h Thẻ GAME 1 triệu đồng
44 d**n***116 Thẻ GAME 1 triệu đồng
45 H*k6*6* Thẻ GAME 1 triệu đồng
46 *br*m*5 Thẻ GAME 1 triệu đồng
47 M***411 Thẻ GAME 1 triệu đồng
48 N*ngk*n*k Thẻ GAME 500 nghìn đồng
49 P*nd*35*1 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
50 s*j*r* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
51 34531 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
52 *nsh*n**1*1*1* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
53 **d*499 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
54 *s*d*k*nt* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
55 *tl*sch**1*3 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
56 **nd****j*b Thẻ GAME 500 nghìn đồng
57 b*b*b*b*sh*n Thẻ GAME 500 nghìn đồng
58 b*ts*t*n Thẻ GAME 500 nghìn đồng
59 B**r1**53*D Thẻ GAME 500 nghìn đồng
60 bkkf*rs*l* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
61 b*nn*w*t Thẻ GAME 500 nghìn đồng
62 b*nr*d Thẻ GAME 500 nghìn đồng
63 c**36* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
64 c*mpb**s4* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
65 ch*kkr*z* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
66 Ch*r**nsr* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
67 d*d*341 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
68 d*ts*nt*s Thẻ GAME 500 nghìn đồng
69 dqdw*nw*g* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
70 ds1*365 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
71 *hw1414*1 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
72 f96654*3 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
73 f*br**rd**ns**h Thẻ GAME 500 nghìn đồng
74 g*r*m16 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
75 G*rn*l*ng Thẻ GAME 500 nghìn đồng
76 Gr**d Thẻ GAME 500 nghìn đồng
77 *ql***5** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
78 j*k**w16* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
79 j*th**s Thẻ GAME 500 nghìn đồng
80 J*ns*n Thẻ GAME 500 nghìn đồng
81 j*k*n**h1*3 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
82 k*n*n*** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
83 K*kl* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
84 k*ll*rb**z Thẻ GAME 500 nghìn đồng
85 k*tt*m*t***** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
86 kr*n** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
87 l*f*q*** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
88 m*966*** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
89 m*ch*9* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
90 m**r*999 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
91 M*nn**t*ng Thẻ GAME 500 nghìn đồng
92 m*wk**** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
93 n*r**** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
94 n*rd*5 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
95 n*r*ngr*t55 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
96 n*wz*dt**n Thẻ GAME 500 nghìn đồng
97 n*k***** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
98 n*sk* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
99 n**ngz**** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
100 N*mb*r66 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
101 p*l*k*rn** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
102 p*lmm*n*13 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
103 p*t*p*n Thẻ GAME 500 nghìn đồng
104 P*t*p*n*c*fc Thẻ GAME 500 nghìn đồng
105 ph*nn*p*36*9* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
106 ph*ns*w*ng Thẻ GAME 500 nghìn đồng
107 P*k19 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
108 p*mb*bp* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
109 p*s*161133 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
110 r*tzh*t Thẻ GAME 500 nghìn đồng
111 s*ks*n3*** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
112 sh*rk*555 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
113 s*ngt*m1 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
114 S*t*l*t Thẻ GAME 500 nghìn đồng
115 st*v*n6*** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
116 s*th*p**99 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
117 th*n*k*rn19** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
118 Th*t*r Thẻ GAME 500 nghìn đồng
119 thr**k*ngs511 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
120 t*nn*d*ch*53* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
121 t*t*m*n*516 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
122 t*ns*nt* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
123 t*px***w** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
124 T*ss*p*n** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
125 T*T*R Thẻ GAME 500 nghìn đồng
126 x**d*w** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
127 x***m**9** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
128 X*m*ng***5 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
129 xwt11*6 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
130 x***1*13 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
131 zg**113*** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
132 zqq9***1 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
133 zwsh** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
134 3633*1 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
135 5133616qpp Thẻ GAME 500 nghìn đồng
136 *hm*db*r*h*ng Thẻ GAME 500 nghìn đồng
137 g*dzh*mpz Thẻ GAME 500 nghìn đồng
138 llf96*64* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
139 sh*199* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
140 *95419**** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
141 *v*lm** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
142 gk*m19*6 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
143 s*r**m16* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
144 s*kh*mm*n** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
145 St*v*t*m4** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
146 l*xl*x Thẻ GAME 500 nghìn đồng
147 M**t*nm*1* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
148 R*thn*r*ng Thẻ GAME 500 nghìn đồng
149 b*ll*cp Thẻ GAME 500 nghìn đồng
150 c*mfr*g*lf Thẻ GAME 500 nghìn đồng
151 *ln*n*99 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
152 R*ngr***ng Thẻ GAME 500 nghìn đồng
153 th**11** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
154 w*r4343 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
155 *cm19** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
156 **34** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
157 g*tn*v* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
158 k*rj*ck*53* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
159 T*h**** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
160 w**z*11* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
161 k*rn4*** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
162 m*nm*n99 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
163 R***m*b1* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
164 s*n*16* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
165 Sl*mz*** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
166 str*k*m*r* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
167 Z*b*354 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
168 k**1*15 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
169 m*k**55** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
170 n*k*r13 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
171 r*tch*s*k*5** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
172 w*ng*d Thẻ GAME 500 nghìn đồng
173 *n**kG*mp*ng Thẻ GAME 500 nghìn đồng
174 c*s*ll*s** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
175 c*v*nk Thẻ GAME 500 nghìn đồng
176 m*w*n Thẻ GAME 500 nghìn đồng
177 P*h*l***9 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
178 p**r*v*t Thẻ GAME 500 nghìn đồng
179 sh**n*539 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
180 *nkn*wn*z Thẻ GAME 500 nghìn đồng
181 w*rw*rw*r Thẻ GAME 500 nghìn đồng
182 *g*ng1*3 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
183 j*cq**s5**** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
184 v*thw*n Thẻ GAME 500 nghìn đồng
185 *4***6**5 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
186 ***th*k*p Thẻ GAME 500 nghìn đồng
187 *n*w*t*355 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
188 *r*f*n9* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
189 bb15**5 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
190 b*ss14*13 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
191 c*tt*999 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
192 g*s*ns*r* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
193 J*t*nm*19*3 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
194 k*k*t*65 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
195 kr*ss*d*16 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
196 m*kbr* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
197 p*r*t*gsp*rt Thẻ GAME 500 nghìn đồng
198 p*p****14*6* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
199 rh*** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
200 k**nth*nhl*ng Thẻ GAME 500 nghìn đồng
201 ng*yd**d*h**ng Thẻ GAME 500 nghìn đồng
202 *ndyl*cvnn Thẻ GAME 500 nghìn đồng
203 t*ml*linh*34 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
204 s*mp*b6*19 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
205 *k9***** Thẻ GAME 100 nghìn đồng
206 n*md*w* Thẻ GAME 100 nghìn đồng
207 m*w*n** Thẻ GAME 100 nghìn đồng
208 sh*lt*r**9 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
209 M*j*r*5 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
210 *nn*1*3456 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
211 CH*1*3 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
212 S*rs*r*z Thẻ GAME 100 nghìn đồng
213 sp**d** Thẻ GAME 100 nghìn đồng
214 Bt*g*n Thẻ GAME 100 nghìn đồng
215 D**n** Thẻ GAME 100 nghìn đồng
216 fr*m**swwd6**5 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
217 n*md*w* Thẻ GAME 100 nghìn đồng
218 Th*w*tch**3*53 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
219 *****53* Thẻ GAME 100 nghìn đồng
220 k*ng31 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
221 M*j*r*5 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
222 W*539 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
223 **n**5656 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
224 c*n*t11* Thẻ GAME 100 nghìn đồng
225 cmb*ch*9* Thẻ GAME 100 nghìn đồng
226 d*nj**n*t* Thẻ GAME 100 nghìn đồng
227 g*nz*555 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
228 *nwh*s* Thẻ GAME 100 nghìn đồng
229 j*b*t* Thẻ GAME 100 nghìn đồng
230 m*w*n** Thẻ GAME 100 nghìn đồng
231 n*md*w* Thẻ GAME 100 nghìn đồng
232 p*r*p*n39 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
233 s*mp*b6*19 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
234 t*ml*linh*34 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
235 k*np*lg*nn*r Thẻ GAME 100 nghìn đồng
236 T*r*1*345 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
237 t*ml*linh*34 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
238 p*ngj*ng Thẻ GAME 100 nghìn đồng
239 f*tr**9 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
240 *d*s*k*99 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
241 *d*s*k**1* Thẻ GAME 100 nghìn đồng
242 *lg*s* Thẻ GAME 100 nghìn đồng
243 **f19** Thẻ GAME 100 nghìn đồng
244 **mz***5** Thẻ GAME 100 nghìn đồng
245 b*r*g* Thẻ GAME 100 nghìn đồng
246 b*glr*g333 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
247 ch*s*p*n531 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
248 c*rr*m*n Thẻ GAME 100 nghìn đồng
249 G*r*d*555 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
250 g*l*ng Thẻ GAME 100 nghìn đồng
251 g*lf*t*w*t*1 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
252 G*lfn*ws Thẻ GAME 100 nghìn đồng
253 j*kk*w*rn Thẻ GAME 100 nghìn đồng
254 n*md*w* Thẻ GAME 100 nghìn đồng
255 J*j**14 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
256 k*bb696 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
257 l*kp** Thẻ GAME 100 nghìn đồng
258 lnwb*lls*j Thẻ GAME 100 nghìn đồng
259 L*r*535 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
260 M***534*1*1 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
261 m*mpl*m13 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
262 M*X16** Thẻ GAME 100 nghìn đồng
263 n*13116* Thẻ GAME 100 nghìn đồng
264 n*ckd*v*ls*** Thẻ GAME 100 nghìn đồng
265 n*ckn*ck Thẻ GAME 100 nghìn đồng
266 n*ngb**z** Thẻ GAME 100 nghìn đồng
267 N**z*14595 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
268 N*nt*t*99*4 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
269 P*t*kk*l11**5 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
270 p**nz**1 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
271 p*rf*nnz Thẻ GAME 100 nghìn đồng
272 s*l*b** Thẻ GAME 100 nghìn đồng
273 s*rb**z Thẻ GAME 100 nghìn đồng
274 s*ngs*k Thẻ GAME 100 nghìn đồng
275 S*p*rfl* Thẻ GAME 100 nghìn đồng
276 T*c*5*6 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
277 t*ss*n***5*6 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
278 T*w*tch***** Thẻ GAME 100 nghìn đồng
279 T**r*w*t*ph*n* Thẻ GAME 100 nghìn đồng
280 t*ngn*ng1*3 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
281 T*PG*NN*RS Thẻ GAME 100 nghìn đồng
282 tr**m*n* Thẻ GAME 100 nghìn đồng
283 t**nm*d* Thẻ GAME 100 nghìn đồng
284 W*j**5** Thẻ GAME 100 nghìn đồng
285 **nn*j* Thẻ GAME 100 nghìn đồng
286 h*ngl*nh***8 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
287 br*nd*n*68 Thẻ GAME 100 nghìn đồng
288 d*m*t*w** Thẻ GAME 100 nghìn đồng