DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI NGẮM CÁ BẮN LIÊN TỤC, TRẬT VẪN CÓ THƯỞNG

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI NGẮM CÁ BẮN LIÊN TỤC, TRẬT VẪN CÓ THƯỞNG

STT Tên Đăng Nhập Giải Thưởng
1 Jam***lux1

Thẻ cào 1 triệu
+ 688 Điểm thưởng

2 Tee***ut1
3 tom***
4 Art***527
5 aun***t
6 bis***049
7 ben***e01
8 wan***n2518
9 Sra***hzaza
10 Api***t555
11 Jop***aya03 Thẻ cào 500 ngàn
+ 388 Điểm thưởng
12 Pal***93
13 naw***
14 sur***it
15 hos***oz
16 Sup***aiiip
17 Sun***2018
18 Bim***8
19 cha***anajo
20 Kim***2
21 KEA***456
22 Pop***1512
23 Cha***rn
24 Pue***mo99
25 CHK***1
26 Bee***2538D
27 924***5289
28 prc***jun1
29 kuk***tap
30 kla***za
31 mrb***
32 Bom***
33 hie***octp
34 Hoh***hat1997
35 slu***e77
36 jwi***d090023
37 Mon***as17
38 non***yplz
39 lln***u
40 Sor***55
41 Jan***y26th Thẻ cào 200 ngàn
+ 168 Điểm thưởng
42 Kaw***kimax
43 Kur***07
44 Led***1757
45 mai***n2012
46 Min***ang86
47 mon***rlee89
48 cha***99
49 gho***533
50 Kat***333
51 nit***a16
52 xox***34342
53 bmt***8093
54 pta***996
55 skp***17
56 nay***8
57 joe***2
58 bom***25
59 Pre***za79
60 cin***on999
61 Ttt***tw
62 Sur***t555
63 Kha***ah5678
64 flo***ie1
65 Bal***77
66 joe***2u
67 max***850
68 Tee***hai2550
69 Suk***a55
70 bas***irez
71 wan***007
72 Gre***
73 Ban***ldo7
74 Art***22
75 gea***
76 Kis***serr24
77 sup***ig789
78 Wut***5
79 Boy***ai
80 sur***t2140
81 ton***ez
82 tan***on
83 Bee***
84 Sup***2018
85 tin***ngcs
86 ken***k11
87 par***nho
88 aor***05
89 cha***ntoon
90 Tee***ong25
91 nam***03 Thẻ cào 50 ngàn
+ 88 Điểm thưởng
92 Boy***8
93 wor***ro
94 jar***t1663
95 Wan***a
96 anu***t12
97 tom***244
98 Cha***rn83
99 Pir***55
100 ppt***3
101 GuG***nasa
102 bro***rbest
103 tha***un
104 Mal***ne
105 min***98
106 Aut***
107 dee***8
108 ta4***
109 tes***ng
110 jec***in
111 gol***f
112 Pai***s
113 pwi***e
114 jun***k
115 Art***elance
116 koe***78
117 Tha***hep54
118 Aer***85
119 H7n***Aii
120 mee***om
121 Oum***530
122 koo***g
123 ati***01398
124 Kin***m50
125 Ton***ta
126 bsa***9
127 Tan***rn77
128 pan***455
129 Muk***2
130 Tua***24
131 jem***99
132 mot***tatca75198
133 Myl***tt97
134 Ngu***designer
135 ngu***sonha
136 nic***stse5
137 ocb***5
138 phu***77
139 Sus***o2016
140 tra***eck1995
141 Tyh***g123
142 vai***1983
143 Bai***79
144 Bao***g2017
145 Chi***nq12
146 coc***lalsphe
147 Hlc***s1987
148 Hun***ls
149 k0i***e
150 lev***
151 Mar***
152 Nhi***06
153 pha***timem
154 Pra***ploo
155 dan***ro
156 Pat***an
157 aoa***28
158 Nin***akab
159 sab***ng
160 tan***
161 Tha***hol27
162 yra***d
163 Api***kakt318
164 Pon***123
165 Jit***u1804
166 rue***hai
167 ear***ay7
168 nop***764

Chăm sóc khách hàng: