DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “GIẢI TRÍ BẮN CÁ – CÓ CHƠI LÀ CÓ TIỀN”

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN XUẤT SẮC DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH “GIẢI TRÍ BẮN CÁ – CÓ CHƠI LÀ CÓ TIỀN

(5-8-2018 đến 25-8-2018)

228 thành viên dưới đây đã nhận thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!!!

STTTên đăng nhậpGiải thưởng
1g*t**n*h*Thẻ GAME 1 triệu
2S*t*l*tThẻ GAME 1 triệu
3st*v*n6***Thẻ GAME 1 triệu
4s*th*p**99Thẻ GAME 1 triệu
5th*n*k*rn19**Thẻ GAME 1 triệu
6Th*t*rThẻ GAME 1 triệu
7thr**k*ngs511Thẻ GAME 1 triệu
8t*nn*d*ch*53*Thẻ GAME 1 triệu
9t*t*m*n*516Thẻ GAME 1 triệu
10t*ns*nt*Thẻ GAME 1 triệu
11t*px***w**Thẻ GAME 1 triệu
12T*ss*p*n**Thẻ GAME 1 triệu
13T*T*RThẻ GAME 1 triệu
14x**d*w**Thẻ GAME 1 triệu
15x***m**9**Thẻ GAME 1 triệu
16X*m*ng***5Thẻ GAME 1 triệu
17xwt11*6Thẻ GAME 1 triệu
18x***1*13Thẻ GAME 1 triệu
19zg**113***Thẻ GAME 1 triệu
20zqq9***1Thẻ GAME 1 triệu
21n*r*ngr*t55Thẻ GAME 1 triệu
22n*wz*dt**nThẻ GAME 1 triệu
23n*k*****Thẻ GAME 1 triệu
24n*sk*Thẻ GAME 1 triệu
25n**ngz****Thẻ GAME 1 triệu
26N*mb*r66Thẻ GAME 1 triệu
27p*l*k*rn**Thẻ GAME 1 triệu
28p*lmm*n*13Thẻ GAME 1 triệu
29p*t*p*nThẻ GAME 1 triệu
30P*t*p*n*c*fcThẻ GAME 1 triệu
31ph*nn*p*36*9*Thẻ GAME 1 triệu
32ph*ns*w*ngThẻ GAME 1 triệu
33P*k19Thẻ GAME 1 triệu
34p*mb*bp*Thẻ GAME 1 triệu
35p*s*161133Thẻ GAME 1 triệu
36r*tzh*tThẻ GAME 1 triệu
37s*ks*n3***Thẻ GAME 1 triệu
38sh*rk*555Thẻ GAME 1 triệu
39s*ngt*m1Thẻ GAME 1 triệu
40S*t*l*tThẻ GAME 1 triệu
41st*v*n6***Thẻ GAME 1 triệu
42s*th*p**99Thẻ GAME 1 triệu
43th*n*k*rn19**Thẻ GAME 1 triệu
44Th*t*rThẻ GAME 1 triệu
45thr**k*ngs511Thẻ GAME 1 triệu
46t*nn*d*ch*53*Thẻ GAME 1 triệu
47t*t*m*n*516Thẻ GAME 1 triệu
48t*ns*nt*Thẻ GAME 1 triệu
49t*px***w**Thẻ GAME 1 triệu
50T*h****Thẻ GAME 1 triệu
51w**z*11*Thẻ GAME 1 triệu
52k*rn4***Thẻ GAME 1 triệu
53m*nm*n99Thẻ GAME 1 triệu
54R***m*b1*Thẻ GAME 1 triệu
55s*n*16*Thẻ GAME 1 triệu
56Sl*mz***Thẻ GAME 1 triệu
57str*k*m*r*Thẻ GAME 1 triệu
58Z*b*354Thẻ GAME 1 triệu
59k**1*15Thẻ GAME 1 triệu
60m*k**55**Thẻ GAME 1 triệu
61n*k*r13Thẻ GAME 1 triệu
62r*tch*s*k*5**Thẻ GAME 1 triệu
63w*ng*dThẻ GAME 1 triệu
64*n**kG*mp*ngThẻ GAME 1 triệu
65p*t*p*nThẻ GAME 1 triệu
66P*t*p*n*c*fcThẻ GAME 1 triệu
67ph*nn*p*36*9*Thẻ GAME 1 triệu
68ph*ns*w*ngThẻ GAME 1 triệu
69P*k19Thẻ GAME 1 triệu
70p*mb*bp*Thẻ GAME 1 triệu
71p*s*161133Thẻ GAME 1 triệu
72r*tzh*tThẻ GAME 1 triệu
73s*ks*n3***Thẻ GAME 1 triệu
74sh*rk*555Thẻ GAME 1 triệu
75s*ngt*m1Thẻ GAME 1 triệu
76S*t*l*tThẻ GAME 1 triệu
77K*a**s*0Thẻ GAME 500k
78b*l***6Thẻ GAME 500k
7908******3Thẻ GAME 500k
80K*t*1**5*4Thẻ GAME 500k
81**n**5656Thẻ GAME 500k
82c*n*t11*Thẻ GAME 500k
83cmb*ch*9*Thẻ GAME 500k
84d*nj**n*t*Thẻ GAME 500k
85g*nz*555Thẻ GAME 500k
86*nwh*s*Thẻ GAME 500k
87j*b*t*Thẻ GAME 500k
88m*w*n**Thẻ GAME 500k
89n*md*w*Thẻ GAME 500k
90p*r*p*n39Thẻ GAME 500k
91s*mp*b6*19Thẻ GAME 500k
92t*ml*linh*34Thẻ GAME 500k
93k*np*lg*nn*rThẻ GAME 500k
94T*r*1*345Thẻ GAME 500k
95t*ml*linh*34Thẻ GAME 500k
96p*ngj*ngThẻ GAME 500k
97f*tr**9Thẻ GAME 500k
98*d*s*k*99Thẻ GAME 500k
99*d*s*k**1*Thẻ GAME 500k
100*lg*s*Thẻ GAME 500k
101**f19**Thẻ GAME 500k
102**mz***5**Thẻ GAME 500k
103b*r*g*Thẻ GAME 500k
104b*glr*g333Thẻ GAME 500k
105ch*s*p*n531Thẻ GAME 500k
106c*rr*m*nThẻ GAME 500k
107G*r*d*555Thẻ GAME 500k
108g*l*ngThẻ GAME 500k
109m*k**55**Thẻ GAME 500k
110n*k*r13Thẻ GAME 500k
111r*tch*s*k*5**Thẻ GAME 500k
112w*ng*dThẻ GAME 500k
113*n**kG*mp*ngThẻ GAME 500k
114c*s*ll*s**Thẻ GAME 500k
115c*v*nkThẻ GAME 500k
116m*w*nThẻ GAME 500k
117P*h*l***9Thẻ GAME 500k
118p**r*v*tThẻ GAME 500k
119sh**n*539Thẻ GAME 500k
120*nkn*wn*zThẻ GAME 500k
121w*rw*rw*rThẻ GAME 500k
122*g*ng1*3Thẻ GAME 500k
123j*cq**s5****Thẻ GAME 500k
124v*thw*nThẻ GAME 500k
125*4***6**5Thẻ GAME 500k
126***th*k*pThẻ GAME 500k
127*n*w*t*355Thẻ GAME 500k
128*r*f*n9*Thẻ GAME 500k
129bb15**5Thẻ GAME 500k
130b*ss14*13Thẻ GAME 500k
131c*tt*999Thẻ GAME 500k
132g*s*ns*r*Thẻ GAME 500k
133J*t*nm*19*3Thẻ GAME 500k
134k*k*t*65Thẻ GAME 500k
135kr*ss*d*16Thẻ GAME 500k
136m*kbr*Thẻ GAME 500k
137p*r*t*gsp*rtThẻ GAME 500k
138p*p****14*6*Thẻ GAME 500k
139rh***Thẻ GAME 500k
140k**nth*nhl*ngThẻ GAME 500k
141ng*yd**d*h**ngThẻ GAME 500k
142*ndyl*cvnnThẻ GAME 500k
143t*ml*linh*34Thẻ GAME 500k
144s*mp*b6*19Thẻ GAME 500k
145*k9*****Thẻ GAME 500k
146n*md*w*Thẻ GAME 500k
147m*w*n**Thẻ GAME 500k
148sh*lt*r**9Thẻ GAME 500k
149M*j*r*5Thẻ GAME 500k
150*nn*1*3456Thẻ GAME 500k
151CH*1*3Thẻ GAME 500k
152S*rs*r*zThẻ GAME 500k
153sp**d**Thẻ GAME 200k
154*ndr****Thẻ GAME 200k
155J*kk**t**9*4*Thẻ GAME 200k
156j*kk*p*n**Thẻ GAME 200k
157kfw*ng33Thẻ GAME 200k
158Kw*nz*b*b*Thẻ GAME 200k
159l*v*s****Thẻ GAME 200k
160Ph**k1*3Thẻ GAME 200k
161s*t*shw*r**nThẻ GAME 200k
162ch**d*n*tThẻ GAME 200k
163ctk**ngThẻ GAME 200k
164c*b**n*8Thẻ GAME 200k
165ha*1**9***0Thẻ GAME 200k
166M**i**c1Thẻ GAME 200k
167n**i*l**n3Thẻ GAME 200k
168k**n**k*Thẻ GAME 200k
169Zz****0Thẻ GAME 200k
170ma**a**1Thẻ GAME 200k
171e*js**8*Thẻ GAME 200k
172ca**a**l**Thẻ GAME 200k
173*ndyl*cvnnThẻ GAME 200k
174t*ml*linh*34Thẻ GAME 200k
175s*mp*b6*19Thẻ GAME 200k
176*k9*****Thẻ GAME 200k
177n*md*w*Thẻ GAME 200k
178m*w*n**Thẻ GAME 200k
179sh*lt*r**9Thẻ GAME 200k
180M*j*r*5Thẻ GAME 200k
181*nn*1*3456Thẻ GAME 200k
182CH*1*3Thẻ GAME 200k
183S*rs*r*zThẻ GAME 200k
184sp**d**Thẻ GAME 200k
185Bt*g*nThẻ GAME 200k
186D**n**Thẻ GAME 200k
187fr*m**swwd6**5Thẻ GAME 200k
188n*md*w*Thẻ GAME 200k
189Th*w*tch**3*53Thẻ GAME 200k
190*****53*Thẻ GAME 200k
191k*ng31Thẻ GAME 200k
192M*j*r*5Thẻ GAME 200k
193W*539Thẻ GAME 200k
194**n**5656Thẻ GAME 200k
195c*n*t11*Thẻ GAME 200k
196cmb*ch*9*Thẻ GAME 200k
197d*nj**n*t*Thẻ GAME 200k
198g*nz*555Thẻ GAME 200k
199*nwh*s*Thẻ GAME 200k
200j*b*t*Thẻ GAME 200k
201m*w*n**Thẻ GAME 200k
202n*md*w*Thẻ GAME 200k
203p*r*p*n39Thẻ GAME 200k
204thr**k*ngs511Thẻ GAME 200k
205t*nn*d*ch*53*Thẻ GAME 200k
206t*t*m*n*516Thẻ GAME 200k
207t*ns*nt*Thẻ GAME 200k
208t*px***w**Thẻ GAME 200k
209T*ss*p*n**Thẻ GAME 200k
210T*T*RThẻ GAME 200k
211x**d*w**Thẻ GAME 200k
212x***m**9**Thẻ GAME 200k
213X*m*ng***5Thẻ GAME 200k
214xwt11*6Thẻ GAME 200k
215x***1*13Thẻ GAME 200k
216zg**113***Thẻ GAME 200k
217zqq9***1Thẻ GAME 200k
218zwsh**Thẻ GAME 200k
2193633*1Thẻ GAME 200k
2205133616qppThẻ GAME 200k
221*hm*db*r*h*ngThẻ GAME 200k
222g*dzh*mpzThẻ GAME 200k
223llf96*64*Thẻ GAME 200k
224sh*199*Thẻ GAME 200k
225*95419****Thẻ GAME 200k
226*v*lm**Thẻ GAME 200k
227k*tt*m*t***Thẻ GAME 200k
228M*nn**t**Thẻ GAME 200k

 

Chăm sóc khách hàng: