DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “GIẢI TRÍ BẮN CÁ – CÓ CHƠI LÀ CÓ TIỀN”

0
60

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN XUẤT SẮC DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH “GIẢI TRÍ BẮN CÁ – CÓ CHƠI LÀ CÓ TIỀN

(5-8-2018 đến 25-8-2018)

228 thành viên dưới đây đã nhận thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!!!

STT Tên đăng nhập Giải thưởng
1 g*t**n*h* Thẻ GAME 1 triệu
2 S*t*l*t Thẻ GAME 1 triệu
3 st*v*n6*** Thẻ GAME 1 triệu
4 s*th*p**99 Thẻ GAME 1 triệu
5 th*n*k*rn19** Thẻ GAME 1 triệu
6 Th*t*r Thẻ GAME 1 triệu
7 thr**k*ngs511 Thẻ GAME 1 triệu
8 t*nn*d*ch*53* Thẻ GAME 1 triệu
9 t*t*m*n*516 Thẻ GAME 1 triệu
10 t*ns*nt* Thẻ GAME 1 triệu
11 t*px***w** Thẻ GAME 1 triệu
12 T*ss*p*n** Thẻ GAME 1 triệu
13 T*T*R Thẻ GAME 1 triệu
14 x**d*w** Thẻ GAME 1 triệu
15 x***m**9** Thẻ GAME 1 triệu
16 X*m*ng***5 Thẻ GAME 1 triệu
17 xwt11*6 Thẻ GAME 1 triệu
18 x***1*13 Thẻ GAME 1 triệu
19 zg**113*** Thẻ GAME 1 triệu
20 zqq9***1 Thẻ GAME 1 triệu
21 n*r*ngr*t55 Thẻ GAME 1 triệu
22 n*wz*dt**n Thẻ GAME 1 triệu
23 n*k***** Thẻ GAME 1 triệu
24 n*sk* Thẻ GAME 1 triệu
25 n**ngz**** Thẻ GAME 1 triệu
26 N*mb*r66 Thẻ GAME 1 triệu
27 p*l*k*rn** Thẻ GAME 1 triệu
28 p*lmm*n*13 Thẻ GAME 1 triệu
29 p*t*p*n Thẻ GAME 1 triệu
30 P*t*p*n*c*fc Thẻ GAME 1 triệu
31 ph*nn*p*36*9* Thẻ GAME 1 triệu
32 ph*ns*w*ng Thẻ GAME 1 triệu
33 P*k19 Thẻ GAME 1 triệu
34 p*mb*bp* Thẻ GAME 1 triệu
35 p*s*161133 Thẻ GAME 1 triệu
36 r*tzh*t Thẻ GAME 1 triệu
37 s*ks*n3*** Thẻ GAME 1 triệu
38 sh*rk*555 Thẻ GAME 1 triệu
39 s*ngt*m1 Thẻ GAME 1 triệu
40 S*t*l*t Thẻ GAME 1 triệu
41 st*v*n6*** Thẻ GAME 1 triệu
42 s*th*p**99 Thẻ GAME 1 triệu
43 th*n*k*rn19** Thẻ GAME 1 triệu
44 Th*t*r Thẻ GAME 1 triệu
45 thr**k*ngs511 Thẻ GAME 1 triệu
46 t*nn*d*ch*53* Thẻ GAME 1 triệu
47 t*t*m*n*516 Thẻ GAME 1 triệu
48 t*ns*nt* Thẻ GAME 1 triệu
49 t*px***w** Thẻ GAME 1 triệu
50 T*h**** Thẻ GAME 1 triệu
51 w**z*11* Thẻ GAME 1 triệu
52 k*rn4*** Thẻ GAME 1 triệu
53 m*nm*n99 Thẻ GAME 1 triệu
54 R***m*b1* Thẻ GAME 1 triệu
55 s*n*16* Thẻ GAME 1 triệu
56 Sl*mz*** Thẻ GAME 1 triệu
57 str*k*m*r* Thẻ GAME 1 triệu
58 Z*b*354 Thẻ GAME 1 triệu
59 k**1*15 Thẻ GAME 1 triệu
60 m*k**55** Thẻ GAME 1 triệu
61 n*k*r13 Thẻ GAME 1 triệu
62 r*tch*s*k*5** Thẻ GAME 1 triệu
63 w*ng*d Thẻ GAME 1 triệu
64 *n**kG*mp*ng Thẻ GAME 1 triệu
65 p*t*p*n Thẻ GAME 1 triệu
66 P*t*p*n*c*fc Thẻ GAME 1 triệu
67 ph*nn*p*36*9* Thẻ GAME 1 triệu
68 ph*ns*w*ng Thẻ GAME 1 triệu
69 P*k19 Thẻ GAME 1 triệu
70 p*mb*bp* Thẻ GAME 1 triệu
71 p*s*161133 Thẻ GAME 1 triệu
72 r*tzh*t Thẻ GAME 1 triệu
73 s*ks*n3*** Thẻ GAME 1 triệu
74 sh*rk*555 Thẻ GAME 1 triệu
75 s*ngt*m1 Thẻ GAME 1 triệu
76 S*t*l*t Thẻ GAME 1 triệu
77 K*a**s*0 Thẻ GAME 500k
78 b*l***6 Thẻ GAME 500k
79 08******3 Thẻ GAME 500k
80 K*t*1**5*4 Thẻ GAME 500k
81 **n**5656 Thẻ GAME 500k
82 c*n*t11* Thẻ GAME 500k
83 cmb*ch*9* Thẻ GAME 500k
84 d*nj**n*t* Thẻ GAME 500k
85 g*nz*555 Thẻ GAME 500k
86 *nwh*s* Thẻ GAME 500k
87 j*b*t* Thẻ GAME 500k
88 m*w*n** Thẻ GAME 500k
89 n*md*w* Thẻ GAME 500k
90 p*r*p*n39 Thẻ GAME 500k
91 s*mp*b6*19 Thẻ GAME 500k
92 t*ml*linh*34 Thẻ GAME 500k
93 k*np*lg*nn*r Thẻ GAME 500k
94 T*r*1*345 Thẻ GAME 500k
95 t*ml*linh*34 Thẻ GAME 500k
96 p*ngj*ng Thẻ GAME 500k
97 f*tr**9 Thẻ GAME 500k
98 *d*s*k*99 Thẻ GAME 500k
99 *d*s*k**1* Thẻ GAME 500k
100 *lg*s* Thẻ GAME 500k
101 **f19** Thẻ GAME 500k
102 **mz***5** Thẻ GAME 500k
103 b*r*g* Thẻ GAME 500k
104 b*glr*g333 Thẻ GAME 500k
105 ch*s*p*n531 Thẻ GAME 500k
106 c*rr*m*n Thẻ GAME 500k
107 G*r*d*555 Thẻ GAME 500k
108 g*l*ng Thẻ GAME 500k
109 m*k**55** Thẻ GAME 500k
110 n*k*r13 Thẻ GAME 500k
111 r*tch*s*k*5** Thẻ GAME 500k
112 w*ng*d Thẻ GAME 500k
113 *n**kG*mp*ng Thẻ GAME 500k
114 c*s*ll*s** Thẻ GAME 500k
115 c*v*nk Thẻ GAME 500k
116 m*w*n Thẻ GAME 500k
117 P*h*l***9 Thẻ GAME 500k
118 p**r*v*t Thẻ GAME 500k
119 sh**n*539 Thẻ GAME 500k
120 *nkn*wn*z Thẻ GAME 500k
121 w*rw*rw*r Thẻ GAME 500k
122 *g*ng1*3 Thẻ GAME 500k
123 j*cq**s5**** Thẻ GAME 500k
124 v*thw*n Thẻ GAME 500k
125 *4***6**5 Thẻ GAME 500k
126 ***th*k*p Thẻ GAME 500k
127 *n*w*t*355 Thẻ GAME 500k
128 *r*f*n9* Thẻ GAME 500k
129 bb15**5 Thẻ GAME 500k
130 b*ss14*13 Thẻ GAME 500k
131 c*tt*999 Thẻ GAME 500k
132 g*s*ns*r* Thẻ GAME 500k
133 J*t*nm*19*3 Thẻ GAME 500k
134 k*k*t*65 Thẻ GAME 500k
135 kr*ss*d*16 Thẻ GAME 500k
136 m*kbr* Thẻ GAME 500k
137 p*r*t*gsp*rt Thẻ GAME 500k
138 p*p****14*6* Thẻ GAME 500k
139 rh*** Thẻ GAME 500k
140 k**nth*nhl*ng Thẻ GAME 500k
141 ng*yd**d*h**ng Thẻ GAME 500k
142 *ndyl*cvnn Thẻ GAME 500k
143 t*ml*linh*34 Thẻ GAME 500k
144 s*mp*b6*19 Thẻ GAME 500k
145 *k9***** Thẻ GAME 500k
146 n*md*w* Thẻ GAME 500k
147 m*w*n** Thẻ GAME 500k
148 sh*lt*r**9 Thẻ GAME 500k
149 M*j*r*5 Thẻ GAME 500k
150 *nn*1*3456 Thẻ GAME 500k
151 CH*1*3 Thẻ GAME 500k
152 S*rs*r*z Thẻ GAME 500k
153 sp**d** Thẻ GAME 200k
154 *ndr**** Thẻ GAME 200k
155 J*kk**t**9*4* Thẻ GAME 200k
156 j*kk*p*n** Thẻ GAME 200k
157 kfw*ng33 Thẻ GAME 200k
158 Kw*nz*b*b* Thẻ GAME 200k
159 l*v*s**** Thẻ GAME 200k
160 Ph**k1*3 Thẻ GAME 200k
161 s*t*shw*r**n Thẻ GAME 200k
162 ch**d*n*t Thẻ GAME 200k
163 ctk**ng Thẻ GAME 200k
164 c*b**n*8 Thẻ GAME 200k
165 ha*1**9***0 Thẻ GAME 200k
166 M**i**c1 Thẻ GAME 200k
167 n**i*l**n3 Thẻ GAME 200k
168 k**n**k* Thẻ GAME 200k
169 Zz****0 Thẻ GAME 200k
170 ma**a**1 Thẻ GAME 200k
171 e*js**8* Thẻ GAME 200k
172 ca**a**l** Thẻ GAME 200k
173 *ndyl*cvnn Thẻ GAME 200k
174 t*ml*linh*34 Thẻ GAME 200k
175 s*mp*b6*19 Thẻ GAME 200k
176 *k9***** Thẻ GAME 200k
177 n*md*w* Thẻ GAME 200k
178 m*w*n** Thẻ GAME 200k
179 sh*lt*r**9 Thẻ GAME 200k
180 M*j*r*5 Thẻ GAME 200k
181 *nn*1*3456 Thẻ GAME 200k
182 CH*1*3 Thẻ GAME 200k
183 S*rs*r*z Thẻ GAME 200k
184 sp**d** Thẻ GAME 200k
185 Bt*g*n Thẻ GAME 200k
186 D**n** Thẻ GAME 200k
187 fr*m**swwd6**5 Thẻ GAME 200k
188 n*md*w* Thẻ GAME 200k
189 Th*w*tch**3*53 Thẻ GAME 200k
190 *****53* Thẻ GAME 200k
191 k*ng31 Thẻ GAME 200k
192 M*j*r*5 Thẻ GAME 200k
193 W*539 Thẻ GAME 200k
194 **n**5656 Thẻ GAME 200k
195 c*n*t11* Thẻ GAME 200k
196 cmb*ch*9* Thẻ GAME 200k
197 d*nj**n*t* Thẻ GAME 200k
198 g*nz*555 Thẻ GAME 200k
199 *nwh*s* Thẻ GAME 200k
200 j*b*t* Thẻ GAME 200k
201 m*w*n** Thẻ GAME 200k
202 n*md*w* Thẻ GAME 200k
203 p*r*p*n39 Thẻ GAME 200k
204 thr**k*ngs511 Thẻ GAME 200k
205 t*nn*d*ch*53* Thẻ GAME 200k
206 t*t*m*n*516 Thẻ GAME 200k
207 t*ns*nt* Thẻ GAME 200k
208 t*px***w** Thẻ GAME 200k
209 T*ss*p*n** Thẻ GAME 200k
210 T*T*R Thẻ GAME 200k
211 x**d*w** Thẻ GAME 200k
212 x***m**9** Thẻ GAME 200k
213 X*m*ng***5 Thẻ GAME 200k
214 xwt11*6 Thẻ GAME 200k
215 x***1*13 Thẻ GAME 200k
216 zg**113*** Thẻ GAME 200k
217 zqq9***1 Thẻ GAME 200k
218 zwsh** Thẻ GAME 200k
219 3633*1 Thẻ GAME 200k
220 5133616qpp Thẻ GAME 200k
221 *hm*db*r*h*ng Thẻ GAME 200k
222 g*dzh*mpz Thẻ GAME 200k
223 llf96*64* Thẻ GAME 200k
224 sh*199* Thẻ GAME 200k
225 *95419**** Thẻ GAME 200k
226 *v*lm** Thẻ GAME 200k
227 k*tt*m*t*** Thẻ GAME 200k
228 M*nn**t** Thẻ GAME 200k

 

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP