DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “CHƠI HAY NHẬN QUÀ MỎI TAY”

0
20

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH:

“CHƠI HAY NHẬN QUÀ MỎI TAY”

(16/11/2018 đến 30/11/2018)

203 thành viên dưới đây đã nhận phần thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!

 

XẾP HẠNG

TÊN ĐĂNG NHẬP

GIẢI THƯỞNG

1 K*F*O*1*8 Tiền Mặt Trị Giá 20 Triệu
2 P*L*T*M* Tiền Mặt Trị Giá 10 Triệu
3 W*8*A*5*9 Tiền Mặt Trị Giá 10 Triệu
4 1*7*2*2* Tiền Mặt Trị Giá 10 Triệu
5 T*E*A*I*A*8*8 Tiền Mặt Trị Giá 10 Triệu
6 H*M*L*R*O*M*A* Tiền Mặt Trị Giá 10 Triệu
7 A*A*3*3* Tiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
8 J*N*N*W*7*6 Tiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
9 T*O*4* Tiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
10 P*N*E Tiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
11 N*N*T*4*2 Tiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
12 P*S*N*K*R* Tiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
13 W*M*N*5 Tiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
14 Z*W*8*4*0* Tiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
15 F*W*I* Tiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
16 L*S*E*9*0 Tiền Mặt Trị Giá 5 Triệu
17 I*D*U*F*U* Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
18 W*T*I*H*I*1 Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
19 C*U*A*T*0*6 Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
20 J*3*5* Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
21

H*N*K*N*8*8

Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng

22 C*O*T Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng

23

T*K*O*B*N* Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
24 P*S*M*2*9* Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
25 Y*M*N*9*9* Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
26 B*O*J*N Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
27 P*L*H*T*2* Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
28 N*W*T*R*J*C* Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
29 S*R*N*T* Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
30 S*R*I*O*Y*W* Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
31 T*N*9*6 Thẻ Game 1 Triệu + 500 Điểm Thưởng
32 A*C*I*G*8 Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
33 P*W*R*2*0* Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
34 Y*B*M*N*0*

Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng

35

A*I*A*T* Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
36 T*N*H*N*U*I Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
37 P*L*N*9* Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
38 J*C*1*1*0*1* Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
39 S*R*W*T*4*4 Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
40 T*P*0 Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
41 S*M*O*K*P Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
42 T*I*9*9 Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
43 J*A*8*0 Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
44 B*N*A*Z* Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
45 L*C*R*T Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
46 A*S*8*2*8*

Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng

47

B*M*P*1*1* Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng

48

O*A*S*R*1*0* Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
49 C*A*B*O*9*7* Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
50 L*C*Y*A* Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
51 J*T*I*M*N* Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng

52

B*L*0*

Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng

53 S*R*S*K*5*1 Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
54 N*K*6*0* Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
55 T*E*B*L*L*V* Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng
56 S*M*N*2*4 Thẻ Game 500 Nghìn + 400 Điểm Thưởng

57

J*T*A*O*N*0*1*4 Thẻ Game W88 200 Nghìn
58 P*N*9*9 Thẻ Game W88 200 Nghìn
59 L*B*L*L*C* Thẻ Game W88 200 Nghìn
60 T*W*T*H*I*8*8 Thẻ Game W88 200 Nghìn
61 P*O*I* Thẻ Game W88 200 Nghìn
62 M*N*4*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
63 A*H*6 Thẻ Game W88 200 Nghìn
64 V*N*S*9*0 Thẻ Game W88 200 Nghìn
65 G*T*O*1*0 Thẻ Game W88 200 Nghìn
66 8*8*9*9*W Thẻ Game W88 200 Nghìn
67 K*N*C*O*P*A* Thẻ Game W88 200 Nghìn
68 B*Y*P*E*M*N*Y Thẻ Game W88 200 Nghìn
69 D*V*D*I*L*1*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn
70 T*N*G*A*D Thẻ Game W88 200 Nghìn
71 P*O*C*A* Thẻ Game W88 200 Nghìn
72 G*T*0*8*6* Thẻ Game W88 200 Nghìn
73 A*T*9*5*1 Thẻ Game W88 200 Nghìn
74 S*M*4*4 Thẻ Game W88 200 Nghìn
75 W*E*A*A*0* Thẻ Game W88 200 Nghìn
76 C*A*C*A*5*5* Thẻ Game W88 200 Nghìn
77 K*P*A*9* Thẻ Game W88 200 Nghìn
78 K*M*A*K Thẻ Game W88 200 Nghìn
79 Z*S*4*0*6* Thẻ Game W88 200 Nghìn
80 R*I*9*9 Thẻ Game W88 200 Nghìn
81 T*Y*3*0* Thẻ Game W88 200 Nghìn
82 K*A*0* Thẻ Game W88 200 Nghìn
83 J*C*B*K*R* Thẻ Game W88 200 Nghìn
84 K*R*A*O*C* Thẻ Game W88 200 Nghìn
85 P*N*W*T*9*7 Thẻ Game W88 200 Nghìn
86 P*N*A* Thẻ Game W88 200 Nghìn
87 T*T*8*3*7*9*5 Thẻ Game W88 200 Nghìn
88 L*K*I*1*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
89 N*O*0* Thẻ Game W88 200 Nghìn
90 L*K*9 Thẻ Game W88 200 Nghìn
91 W*E*9*5*5*2*3 Thẻ Game W88 200 Nghìn

92

M*N*A*1*5* Thẻ Game W88 200 Nghìn
93 K*N*J*N* Thẻ Game W88 200 Nghìn
94 A*P*I* Thẻ Game W88 200 Nghìn

95

R*D*H*C*A* Thẻ Game W88 200 Nghìn
96 A*9*9* Thẻ Game W88 200 Nghìn
97 A*1*6*8*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn
98 L*K*A*A Thẻ Game W88 200 Nghìn
99 P*T*A*U* Thẻ Game W88 200 Nghìn
100 A*K*W*E Thẻ Game W88 200 Nghìn
101 J*C*N*T* Thẻ Game W88 200 Nghìn
102 W*I*H*I Thẻ Game W88 200 Nghìn
103 Z*Z*O*9*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
104 P*I*A*Y*0* Thẻ Game W88 200 Nghìn
105 C*I*O*8 Thẻ Game W88 200 Nghìn
106 Y*Y*N*3*7*6 Thẻ Game W88 200 Nghìn
107 B*Y*U*2*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
108 S*K*E*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn
109 M*N*G*L*2*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
110 B*D*M*N*P* Thẻ Game W88 200 Nghìn
111 Z*L*0*7 Thẻ Game W88 200 Nghìn
112 M*R*4 Thẻ Game W88 200 Nghìn
113 H*L*I*5 Thẻ Game W88 200 Nghìn
114 D*O*O Thẻ Game W88 200 Nghìn
115 N*A*D*6*2 Thẻ Game W88 200 Nghìn
116 L*B*L*B*3* Thẻ Game W88 200 Nghìn
117 I*A*U*G*H*N*E* Thẻ Game W88 200 Nghìn
118 A*D*N*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn
119 P*O*I*W*N*7 Thẻ Game W88 200 Nghìn
120 B*L*N*N* Thẻ Game W88 200 Nghìn
121 T*I*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn
122 D*M*A*6* Thẻ Game W88 200 Nghìn
123 W*9*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
124 B*Y*A*O*O* Thẻ Game W88 200 Nghìn
125 8*8*9 Thẻ Game W88 200 Nghìn
126 I*Y*C*7 Thẻ Game W88 200 Nghìn
127 A*A*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
128 M*L*A* Thẻ Game W88 200 Nghìn
129 C*S*E*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
130 K*W*R*5 Thẻ Game W88 200 Nghìn
131 W*N*S* Thẻ Game W88 200 Nghìn
132 A*C*H*L*C*9 Thẻ Game W88 200 Nghìn
133 0*2*9*0*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn
134 0*7*3 Thẻ Game W88 200 Nghìn
135 3*T*9*7*0 Thẻ Game W88 200 Nghìn
136 4*T*L*O*S*L Thẻ Game W88 200 Nghìn
137 9*S*K*O*J Thẻ Game W88 200 Nghìn
138 A*M*N*2* Thẻ Game W88 200 Nghìn
139 A*A*N*1*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
140 A*A*P*S*0* Thẻ Game W88 200 Nghìn
141 A*E*F*R* Thẻ Game W88 200 Nghìn
142 A*I*9*5 Thẻ Game W88 200 Nghìn
143 A*I*A*A*2 Thẻ Game W88 200 Nghìn
144 A*U*1*2 Thẻ Game W88 200 Nghìn
145 A*E*R*R*N*E* Thẻ Game W88 200 Nghìn
146 A*I*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn
147 A*O*G*I*K Thẻ Game W88 200 Nghìn
148 A*A*3*3 Thẻ Game W88 200 Nghìn
149 A*R*S*T*I* Thẻ Game W88 200 Nghìn
150 A*2*0* Thẻ Game W88 200 Nghìn
151 A*G*L*O*E Thẻ Game W88 200 Nghìn
152 A*G*A*6 Thẻ Game W88 200 Nghìn
153 A*M*M*A* Thẻ Game W88 200 Nghìn
154 A*A*E* Thẻ Game W88 200 Nghìn
155 A*E*G* Thẻ Game W88 200 Nghìn
156 A*R*L*O*4 Thẻ Game W88 200 Nghìn
157 A*D*A*A*U* Thẻ Game W88 200 Nghìn
158 A*E*7*7* Thẻ Game W88 200 Nghìn
159 A*I*1*9* Thẻ Game W88 200 Nghìn
160 A*M*2*4* Thẻ Game W88 200 Nghìn
161 A*M*A*1*3*5 Thẻ Game W88 200 Nghìn
162 A*T*U*R*C* Thẻ Game W88 200 Nghìn
163 A*A*O* Thẻ Game W88 200 Nghìn
164 A*I*H*R* Thẻ Game W88 200 Nghìn
165 A*O*1*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn
166 A*D*Y*3* Thẻ Game W88 200 Nghìn
167 A*S*A*U* Thẻ Game W88 200 Nghìn
168 A*A*U*R*A Thẻ Game W88 200 Nghìn
169 A*M*C*7 Thẻ Game W88 200 Nghìn
170 B*G*S*2*7 Thẻ Game W88 200 Nghìn
171 B*K*A* Thẻ Game W88 200 Nghìn
172 B*L*N*R*1 Thẻ Game W88 200 Nghìn
173 B*N*O*8 Thẻ Game W88 200 Nghìn
174 B*N*J*0* Thẻ Game W88 200 Nghìn
175 B*R*E*O*A*1*3* Thẻ Game W88 200 Nghìn
176 B*R*C*E* Thẻ Game W88 200 Nghìn
177 B*S*A*S*E Thẻ Game W88 200 Nghìn
178 B*T*1*2*3 Thẻ Game W88 200 Nghìn
179 B*T*B*A*A Thẻ Game W88 200 Nghìn
180 B*C*I*P*1 Thẻ Game W88 200 Nghìn
181 B*G*3* Thẻ Game W88 200 Nghìn
182 B*G*H*A*G*A* Thẻ Game W88 200 Nghìn
183 B*L*Y*P* Thẻ Game W88 200 Nghìn
184 B*7*1*0*1*9 Thẻ Game W88 200 Nghìn
185 B*K*N*I*E Thẻ Game W88 200 Nghìn
186 B*U*S*F*N Thẻ Game W88 200 Nghìn
187 B*9*0*5* Thẻ Game W88 200 Nghìn
188 B*C*R Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May Mắn B*N*2 Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May Mắn B*N*O*E Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May Mắn B*N*O*I Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May Mắn B*R*L*K Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May Mắn B*N*N*M* Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May Mắn C*A*0*5*3 Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May Mắn C*A*1* Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May Mắn C*A*Y*N*1*3* Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May Mắn C*A*K*9*3 Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May Mắn C*A*A*2*0* Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May Mắn C*A*T*E*1*3* Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May Mắn C*A*1*2* Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May Mắn C*A*A*O*N*9*2*5* Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May Mắn C*I*R*R*T* Thẻ Game W88 200 Nghìn
Giải May Mắn C*Z*8* Thẻ Game W88 200 Nghìn

 

 

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP