DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “CHƠI CASINO – NHẬN NGAY IPHONE XS MAX”

KHUYEN MAI W88 - CHƠI CASINO - NHAN NGAY IPHONE XS MAX

 

 

 

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN XUẤT SẮC DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH “CHƠI CASINO – NHẬN NGAY IPHONE XS MAX”

 

Số thứ tự Tên đăng nhập Giải thưởng
1 t*y*8* Iphone XS Max 512GB
2 y*e*i*g Iphone XS Max 256GB
3 1*5*1*4* Iphone XS 64 GB
4 j*l*7* Thẻ Game W88 1 triệu
5 s*2*2*1*2*3 Thẻ Game W88 1 triệu
6 w*f*7*6 Thẻ Game W88 1 triệu
7 l*m*i*g Thẻ Game W88 200 nghìn
8 o*b*g*o* Thẻ Game W88 200 nghìn
9 v*n*r*n Thẻ Game W88 200 nghìn
10 a*2*9*1*2*9* Thẻ Game W88 200 nghìn
11 c*k*a*e* Thẻ Game W88 200 nghìn
12 m*n*n Thẻ Game W88 200 nghìn
13 k*i*x*3 Thẻ Game W88 200 nghìn
14 L*D*1* Thẻ Game W88 200 nghìn
15 j*1*0* Thẻ Game W88 200 nghìn
16 s*m*e*w*n* Thẻ Game W88 200 nghìn
17 j*n*y*1* Thẻ Game W88 200 nghìn
18 a*a*i*7* Thẻ Game W88 200 nghìn
19 Y*o*g*5*6 Thẻ Game W88 200 nghìn
20 c*j*1*5 Thẻ Game W88 200 nghìn
21 c*k*7*0 Thẻ Game W88 200 nghìn
22 g*y*0*8 Thẻ Game W88 200 nghìn
23 s*a*9*8 Thẻ Game W88 200 nghìn
24 w*n*l*m*n*8 Thẻ Game W88 200 nghìn
25 b*y*r*l Thẻ Game W88 200 nghìn
26 j*n*a* Thẻ Game W88 200 nghìn
27 b*a*d*n*6* Thẻ Game W88 200 nghìn
28 D*r*m*k*e*2*1* Thẻ Game W88 200 nghìn
29 b*u*l* Thẻ Game W88 200 nghìn
30 t*o*u*n Thẻ Game W88 200 nghìn
31 e*d*1*3 Thẻ Game W88 200 nghìn
32 w*n*0*6* Thẻ Game W88 200 nghìn
33 b*o*f*i*e* Thẻ Game W88 200 nghìn
34 q*f*0*7*8* Thẻ Game W88 200 nghìn
35 x*9*9 Thẻ Game W88 200 nghìn
36 K*p*e*g*a* Thẻ Game W88 200 nghìn
37 s*k*e*m*n*y Thẻ Game W88 200 nghìn
38 l*i*y*2*3 Thẻ Game W88 200 nghìn
39 x*n*8*8*8 Thẻ Game W88 200 nghìn
40 C*e*g*i*9*7 Thẻ Game W88 200 nghìn
41 y*n*a* Thẻ Game W88 200 nghìn
42 P*n*n*o*e*o*g Thẻ Game W88 200 nghìn
43 T*y*a*a Thẻ Game W88 200 nghìn
44 b*c*b*c* Thẻ Game W88 200 nghìn
45 l*s*2*2 Thẻ Game W88 200 nghìn
46 d*1*9*3* Thẻ Game W88 200 nghìn
47 h*o*i*l*i*e* Thẻ Game W88 200 nghìn
48 l*a*z*i*h*n* Thẻ Game W88 200 nghìn
49 0*d*t* Thẻ Game W88 200 nghìn
50 P*N*A*I* Thẻ Game W88 200 nghìn
51 y*n*w*n*8* Thẻ Game W88 200 nghìn
52 l*6*7*9* Thẻ Game W88 200 nghìn
53 s*r*a*1*8 Thẻ Game W88 200 nghìn
54 m*e*8* Thẻ Game W88 200 nghìn
55 z*a*g*i*x*a*g Thẻ Game W88 200 nghìn
56 s*n*2*3 Thẻ Game W88 200 nghìn
57 p*n*1*8* Thẻ Game W88 200 nghìn
58 P*T*8* Thẻ Game W88 200 nghìn
59 l*n*1*1*l*n*1*1* Thẻ Game W88 200 nghìn
60 0*1*1*1* Thẻ Game W88 200 nghìn
61 1*2*3*9 Thẻ Game W88 200 nghìn
62 m*5*1*6*8*1* Thẻ Game W88 200 nghìn
63 q*3*9*1*1 Thẻ Game W88 200 nghìn
64 s*y*z* Thẻ Game W88 200 nghìn
65 2*5*3*2*5*3* Thẻ Game W88 200 nghìn
66 s*n*o* Thẻ Game W88 200 nghìn
67 2*w*8* Thẻ Game W88 200 nghìn
68 c*i*i*a*a* Thẻ Game W88 200 nghìn
69 w*i*i*a* Thẻ Game W88 200 nghìn
70 w*w*5*7*3 Thẻ Game W88 200 nghìn
71 k*v*n*a*8*8* Thẻ Game W88 200 nghìn
72 B*g*a*g*9*0 Thẻ Game W88 200 nghìn
73 b*n*o*u*t*5 Thẻ Game W88 200 nghìn
74 l*i*t*7 Thẻ Game W88 200 nghìn
75 G*a*g*e*1 Thẻ Game W88 200 nghìn
76 l*n*m*e*8* Thẻ Game W88 200 nghìn
77 T*u*n*a*h*9 Thẻ Game W88 200 nghìn
78 J*d*6*8* Thẻ Game W88 200 nghìn
79 A*g*l*b*b*8* Thẻ Game W88 200 nghìn
80 T*a*n*h*o*1 Thẻ Game W88 200 nghìn
81 c*u*e*8* Thẻ Game W88 200 nghìn
82 t*x*o*g*0 Thẻ Game W88 200 nghìn
83 p*i*e* Thẻ Game W88 200 nghìn
84 n*a*u*p* Thẻ Game W88 200 nghìn
85 T*e*8* Thẻ Game W88 200 nghìn
86 l*h*8* Thẻ Game W88 200 nghìn
87 F*o*b*l*3* Thẻ Game W88 200 nghìn
88 n*a*c*d*n*3 Thẻ Game W88 200 nghìn
89 V*n*u*i Thẻ Game W88 200 nghìn
90 T*e*6*7*8* Thẻ Game W88 200 nghìn
91 M*w*i*c*h* Thẻ Game W88 200 nghìn
92 T*u*e*2*1* Thẻ Game W88 200 nghìn
93 T*a*a*h*r*n*0* Thẻ Game W88 200 nghìn
94 b*y*r*u Thẻ Game W88 200 nghìn
95 c*s*n*2*1* Thẻ Game W88 200 nghìn