DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG KHUYẾN MÃI “BẠN LÀ TAY VÀNG HAY TAY THỐI?”

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN XUẤT SẮC DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THƯỞNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH “BẠN LÀ TAY VÀNG HAY TAY THỐI?

(15-8-2018 đến 31-8-2018)

91 thành viên dưới đây đã nhận thưởng từ W88. Bạn còn chần chừ gì mà không tham gia những khuyến mãi mới nhất của chúng tôi? Nhanh tay lên nhé!!!

 

STT Tên đăng nhập Giải thưởng
1 sh*rk*760 Thẻ GAME 5 triệu đồng
2 s*ngt*p1 Thẻ GAME 4 triệu đồng
3 S*t*2*t* Thẻ GAME 3 triệu đồng
4 K*t**s*01 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
5 b*l***7 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
6 07*****u Thẻ GAME 500 nghìn đồng
7 K*t*o**5* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
8 ho**gio**3c Thẻ GAME 500 nghìn đồng
9 n***e*t**r**5** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
10 h*****07 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
11 gi*****n**4 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
12 A****9 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
13 *b**kwa Thẻ GAME 500 nghìn đồng
14 j*1b*t* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
15 m*w5*n** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
16 n*i*b*w* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
17 p*r*p*n29 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
18 s*op*b5*18 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
19 t*mo*li*94 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
20 k*vu*g*nn*r Thẻ GAME 500 nghìn đồng
21 T*r*1*325 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
22 t*m*l*h*30 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
23 p*ngz*ng Thẻ GAME 500 nghìn đồng
24 f*tr*z*9 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
25 *d*s*k*19 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
26 *d*s*k**6* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
27 *lg*s* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
28 **f19** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
29 **pz***5** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
30 b*r*g*88 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
31 b*glr*g363 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
32 ch*s*p*n531 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
33 c*rr*m*n Thẻ GAME 500 nghìn đồng
34 G*r*d*505 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
35 g*l*nt21 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
36 m*k**58** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
37 n*k*r23 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
38 r*tch*s*k*5** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
39 w*ng*d Thẻ GAME 500 nghìn đồng
40 *n**kG*m*ng Thẻ GAME 500 nghìn đồng
41 c*s*l5l*s** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
42 c*v*nk Thẻ GAME 500 nghìn đồng
43 m*tr1*n6 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
44 P*h*l**99 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
45 p1*r*v*t Thẻ GAME 500 nghìn đồng
46 st**n*539 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
47 *nkn*wn*z Thẻ GAME 500 nghìn đồng
48 w*rw*rw*r Thẻ GAME 500 nghìn đồng
49 *g*ng1*3 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
50 j*cq**s5*** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
51 v*thw*n Thẻ GAME 500 nghìn đồng
52 *4**6**5 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
53 ***th*k*p Thẻ GAME 500 nghìn đồng
54 *n*w*t*355 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
55 *r*f*n9* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
56 bb15**5 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
57 b*ss14*13 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
58 c*tt*999 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
59 g*s*ns*r* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
60 J*t*nm*19*3 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
61 k*k*t*65 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
62 kr*ss*d*16 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
63 m*kbr* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
64 p*r*t*gsp*rt Thẻ GAME 500 nghìn đồng
65 p*p****14*6* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
66 rh*** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
67 k**nh*nrl*ng Thẻ GAME 500 nghìn đồng
68 ng*yd**d*h**ng Thẻ GAME 500 nghìn đồng
69 *ndyl*cvnn Thẻ GAME 500 nghìn đồng
70 t*ml*linh*34 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
71 s*mp*b6*19 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
72 r*tzh*t Thẻ GAME 500 nghìn đồng
73 s*ks*n3*** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
74 sh*rk*555 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
75 s*ngt*m1 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
76 S*t*l*t Thẻ GAME 500 nghìn đồng
77 K*a**s*0 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
78 b*l***6 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
79 kt*****3 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
80 K*t*1**5* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
81 h5**f*7 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
82 c*n*t11* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
83 cmb*ch*9* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
84 d*nj**n*t* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
85 g*nz*555 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
86 *nqh*s9 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
87 j*b*t* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
88 m*uk*n** Thẻ GAME 500 nghìn đồng
89 n*md*w* Thẻ GAME 500 nghìn đồng
90 p*r*p*n43 Thẻ GAME 500 nghìn đồng
91 ri***e1 Thẻ GAME 500 nghìn đồng