DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG KHUYẾN MÃI: “DỰ ĐOÁN HAY – NHẬN NGAY TIỀN THƯỞNG”

0
46

 

W88 HÂN HẠNH CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH VIÊN XUẤT SẮC DƯỚI ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC NHẬN THẺ GAME TỪ CHƯƠNG TRÌNH “DỰ ĐOÁN HAY – NHẬN NGAY TIỀN THƯỞNG”

Số thứ tự Tên đăng nhập Giải thưởng
1 Y*y*s*m* Thẻ game 10 triệu VND
2 n*ckn*ck**3* Thẻ game 05 triệu VND
3 s*mph*ng Thẻ game 05 triệu VND
4 w*ppr** Thẻ game 05 triệu VND
5 *442* Thẻ game 05 triệu VND
6 j*kkr*t*6 Thẻ game 05 triệu VND
7 M*d*fy*7*2 Thẻ game 02 triệu VND
8 **tk*b****z* Thẻ game 02 triệu VND
9 l*s*s*l Thẻ game 02 triệu VND
10 m**d**z* Thẻ game 02 triệu VND
11 m*ly*7 Thẻ game 02 triệu VND
12 p**s*n252* Thẻ game 02 triệu VND
13 S*88TH Thẻ game 02 triệu VND
14 Zhspg*4*37 Thẻ game 02 triệu VND
15 s*ng726 Thẻ game 02 triệu VND
16 T47L*M Thẻ game 02 triệu VND
17 *ry*n**26** Thẻ game 01 triệu VND
18 d*t*y*ng Thẻ game 01 triệu VND
19 j*n*z* Thẻ game 01 triệu VND
20 k*y*3*2 Thẻ game 01 triệu VND
21 N*l*t* Thẻ game 01 triệu VND
22 ***k*t**2527 Thẻ game 01 triệu VND
23 N*r*n**2233 Thẻ game 01 triệu VND
24 *rys*tr**88 Thẻ game 01 triệu VND
25 r*s*l*n*** Thẻ game 01 triệu VND
26 t*w**n Thẻ game 01 triệu VND
27 d**ndr* Thẻ game 01 triệu VND
28 t*y*23456 Thẻ game 01 triệu VND
29 b*rc* Thẻ game 01 triệu VND
30 D**l**f*2*8 Thẻ game 01 triệu VND
31 h*rnb*ll Thẻ game 01 triệu VND
32 j*ckth*g*d Thẻ game 500 nghìn VND
33 J*t*r*ng27 Thẻ game 500 nghìn VND
34 j*b*j* Thẻ game 500 nghìn VND
35 l*kv*c Thẻ game 500 nghìn VND
36 l*d*v*s4*22 Thẻ game 500 nghìn VND
37 *hmg*t*ng Thẻ game 500 nghìn VND
38 *n*z*n Thẻ game 500 nghìn VND
39 p*n*p*ngr*br**d Thẻ game 500 nghìn VND
40 p*n*h* Thẻ game 500 nghìn VND
41 Qwds*zx*46 Thẻ game 500 nghìn VND
42 s*n*fpr*p*y* Thẻ game 500 nghìn VND
43 s*l*st**** Thẻ game 500 nghìn VND
44 w*ndyj** Thẻ game 500 nghìn VND
45 g*b*rd42* Thẻ game 500 nghìn VND
46 m*wb** Thẻ game 500 nghìn VND
47 m*d2*48 Thẻ game 500 nghìn VND
48 B*rn*88 Thẻ game 500 nghìn VND
49 j*mj*m**6 Thẻ game 500 nghìn VND
50 b*y**l*g*6 Thẻ game 500 nghìn VND
51 K*ng34*2 Thẻ game 500 nghìn VND
52 rd*3*rc Thẻ game 500 nghìn VND
53 b*rk** Thẻ game 500 nghìn VND
54 m*rp**ng*2 Thẻ game 500 nghìn VND
55 *ndyl*cvnn Thẻ game 500 nghìn VND
56 Sh**ch**k** Thẻ game 500 nghìn VND
57 h*ndr**n8**2 Thẻ game 200 nghìn VND
58 N**888 Thẻ game 200 nghìn VND
59 rm**p785* Thẻ game 200 nghìn VND
60 s*d*rc*hy* Thẻ game 200 nghìn VND
61 *d*nt*r*n Thẻ game 200 nghìn VND
62 *kp*l Thẻ game 200 nghìn VND
63 J*j**b***ll Thẻ game 200 nghìn VND
64 p*ch*tp*ng Thẻ game 200 nghìn VND
65 b**r*n*p*n Thẻ game 200 nghìn VND
66 J*t*v*n*** Thẻ game 200 nghìn VND
67 n*ng** Thẻ game 200 nghìn VND
68 pb**23* Thẻ game 200 nghìn VND
69 X*k*r***5 Thẻ game 200 nghìn VND
70 Mych**t*7** Thẻ game 200 nghìn VND
71 Th**nt*m***4 Thẻ game 200 nghìn VND
72 Mrw*n88 Thẻ game 200 nghìn VND
73 Th*k*p23**86 Thẻ game 200 nghìn VND
74 Ng*y*nt*m*43 Thẻ game 200 nghìn VND
75 Th**s*n888 Thẻ game 200 nghìn VND
76 Kyn*z Thẻ game 200 nghìn VND
77 L*g*nd*7** Thẻ game 200 nghìn VND
78 H**ngl*m86 Thẻ game 200 nghìn VND
79 C*pr*c*rnT**r*s Thẻ game 200 nghìn VND
80 C*l*ngl* Thẻ game 200 nghìn VND
81 K**nh**ng3**4 Thẻ game 200 nghìn VND
82 B*nhd**ng**2 Thẻ game 200 nghìn VND
83 ****tttt Thẻ game 200 nghìn VND
84 T**s*d*3383 Thẻ game 200 nghìn VND
85 B*b*d*b* Thẻ game 200 nghìn VND
86 Ph**ngh*y*n*6 Thẻ game 200 nghìn VND
87 2n3*55 Thẻ game 200 nghìn VND
88 D**ngc**psd**7 Thẻ game 200 nghìn VND

 

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP