DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG “CƯỢC HAY NHẬN NGAY ÁO THUN CÓ CHỮ KÝ EMILE HESKEY”

STT Tên Đăng nhập Giải thưởng
1 Vu****04 Áo thun chữ ký Heskey
2 To****3 Áo thun chữ ký Heskey
3 Tr*****4 Áo thun chữ ký Heskey
4 Ng*****22 Áo thun chữ ký Heskey
5 An****bl Áo thun chữ ký Heskey
6 Lo****8 Áo thun chữ ký Heskey
7 Th****le Áo thun chữ ký Heskey
9 Sm****my Áo thun chữ ký Heskey
10 D****u Áo thun chữ ký Heskey

Chăm sóc khách hàng: